Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył dziś akty powołania do Rady Kobiet w rolnictwie.

Wicepremier podkreślił, że jesteśmy w szczególnym momencie nie tylko ze względu na Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale ze względu na wojnę w Ukrainie. Henryk Kowalczyk wyraził wdzięczność wszystkim kobietom w Polsce, które wspierają uchodźców. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zadaniem Rady Kobiet w rolnictwie, jako ciała doradczego, jest proponowanie rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, a zwłaszcza dla kobiet pracujących w tym sektorze.

Zadania Rady Kobiet w rolnictwie:

  • analiza bieżącej sytuacji  kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów,
  • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych),
  • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia,
  • wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie:

-  dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie,

-  ekologicznej żywności,

-  dziedzictwa i kultury wsi,

-  pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych,

  • podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

Dodatkowo w celu realizacji powyższych zadań Rady Kobiet w rolnictwie przewodniczący będzie mógł zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym. Ponadto przewodniczący będzie mógł również tworzyć grupy robocze i tematyczne złożone z członków Rady oraz innych osób zaproszonych do udziału w pracach Rady, a także zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów i ekspertyz.

Wśród powołanych do Rady Kobiet znalazła się p. Katarzyna Boczek – zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/powolanie-rady-kobiet-w-rolnictwie2

 

rada kobiet

fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi