Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w roku 2018 będzie realizowało projekt pt.: Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej". Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie dziewięciodniowego wyjazdu studyjnego do Rumunii, Bułgarii, na Węgry i Słowację.

Celem projektu jest promocja obszarów wiejskich jako miejsca do pozostania dla mieszkańców tam zamieszkujących, poprzez wykorzystanie środowiska naturalnego i tradycji regionalnych do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych i ich dywersyfikacji.

W ramach operacji planowane jest również wydanie 500 broszur informacyjnych na temat uwarunkowań prawnych podejmowania i prowadzenia działalności rolniczej, pozarolniczej, źródeł dofinansowania gospodarstwa rolnego w Polsce, jak i warunków brzegowych uznania danej działalności za działalność rolniczą (dotyczy działalności okołorolniczej, która na gruncie polskiego prawa może, po spełnieniu pewnych warunków, być traktowana jako działalność rolnicza).

Projekt realizowany będzie w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt/wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 25 osób z terenu województwa małopolskiego, w tym przynajmniej dla połowy do 35 roku życia w tym:

  • dwóch przedstawicielach wnioskodawcy projektu,
  • jednym przedstawicielu każdego partnera projektu,
  • trzech przedstawicieli Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
  • trzech przedstawicieli jednostek naukowych,
  • dwóch przedstawicieli rolniczych związków zawodowych,
  • dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • trzech przedstawicieli innych podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, siedmiu rolników indywidualnych,
  • Uczestnicy wyjazdu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w wyjeździe.

Źródłem finansowania są środki KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Partnerzy: 

- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

- Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, 

Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

ksow2018mlp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020