Tytuł operacji:

Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

Cel operacji:

Celem głównym operacji jest wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk krajów zagranicznych.

Cele szczegółowe dotyczą:

  • Promowania krótkich systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym.
  • Promowania współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw.
  • Wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności.

Zakres operacji:

Operacja obejmuje zorganizowanie ośmiodniowego wyjazdu studyjnego do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch prezentującego dobre praktyki zagraniczne w zakresie małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, tworzenia i funkcjonowania łańcuchów dostaw oraz form współpracy rolników w systemach dystrybucji żywności lokalnej.

Planowane jest również wydanie 1000 szt. broszury informacyjnej podsumowującej realizację operacji.

Operacja zakłada uczestnictwo 35 osób z terenu województwa małopolskiego, w tym przynajmniej dla połowy do 35 roku życia zamieszkujących obszary wiejskie: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, po jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, czterech przedstawicieli Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, czterech przedstawicieli jednostek naukowych, czterech przedstawicieli rolniczych związków zawodowych, czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dziewięciu przedstawicieli rolników indywidualnych, trzech przedstawicieli samorządu lokalnego, przedstawiciel KOWR. 

Partnerzy:

- Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność,

- Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

ksow2018mlp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020