W dniach 26-28 maja 2014 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało 3-dniowe szkolenie z zakresu ekonomii społecznej na temat: „Organizacje pozarządowe jako instytucje wspierające rozwój obszarów wiejskich. Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń – organizacja, dokumentacja, odpowiedzialność”.


W szkoleniu udział wzięło 16 osób, w tym doradcy rolni i przedstawicieli lokalnych grup działania, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z aspektami organizacyjnymi i prawnymi zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej.

Szczególna uwaga została poświęcona prawidłowemu przygotowaniu dokumentów konstytuujących działalność NGO’s, w tym przede wszystkim statutu, rejestracji organizacji pozarządowej w KRS, obowiązkom prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości, a także kwestiom zwiąorganizanym z kompetencjami i odpowiedzialnością poszczególnych organów stowarzyszenia/fundacji. Poruszono też kwestie związane z korzystaniem z usług wolontariackich przez NGO’s.

Największe jednak zainteresowanie wciąż wzbudzają zagadnienia związane z prowadzeniem poszczególnych typów działalności przez organizacje pozarządowe, tj. działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej) oraz działalności gospodarczej - i związanych z tym korzyści i obowiązków dla organizacji. Tematyka ta będzie przedmiotem kolejnych naszych spotkań z zakresu  przedsiębiorczości społecznej na wsi, ponieważ - jak wynika z ankiet ewaluacyjnych - wśród doradców rolnych i LGD nadal istnieje ogromne zapotrzebowanie na szczegółową wiedzę z zakresu aspektów rachunkowo-podatkowych działalności NGO’s  oraz możliwości ekonomizacji i komercjalizacji ich działalności.