Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. W ramach projektu w październiku i listopadzie 2017 roku  800 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie z całego kraju weźmie udział w 40 szkoleniach, które odbędą się w placówkach podmiotów ekonomii społecznej.

Celem projektu pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego” jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do działania, dzięki któremu będą w stanie same stworzyć sobie i innym miejsca pracy, a także uczestniczyć w życiu publicznym i dialogu społecznym.

Realizacją przedmiotu umowy zostaną objęte w szczególności kobiety zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz przedstawiciele: samorządu rolniczego, związków i organizacji rolniczych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju aktywności i partycypacji społecznej kobiet lub zajmujących się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i wykluczenia społecznego.

Szkolenia w dużej mierze prowadzone będą w podmiotach ekonomii społecznej, usytuowanych na obszarach wiejskich. Pierwsza część szkolenia przebiegać będzie w formie warsztatowej polegającej na zapoznaniu się z praktycznym funkcjonowaniem podmiotu ekonomii społecznej. Następna, to część wykładowa obejmująca wiedzę o możliwościach aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu, szczególnie w kontekście najnowszych instrumentów wprowadzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, takich jak sprzedaż żywności przez rolników, działania finansowane w ramach PROW na lata 2014-2020, spółdzielnie rolników, projekty strategiczne zawarte w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” takie jak np. „Gospodarstwo otwarte na ludzi”.

Przesłaniem projektu jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do większej aktywności zarówno w sferze gospodarczej, życiu publicznym jak  i  dialogu społecznym. Osiągnięcie tego celu jest bardzo ważne z uwagi na niski stopień wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w zakresie samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy dla innych oraz budowania kapitału społecznego.  Sektor obywatelski na obszarach wiejskich jest znacznie słabszy niż w miastach, a udział kobiet w tych procesach pozostaje na niskim poziomie. Potrzebę wzrostu aktywności kobiet na obszarach wiejskich dostrzega Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) ONZ, który przyjmując siódme i ósme sprawozdanie Polski podczas 59 sesji Komitetu, która odbyła się 22 października 2014 roku w Genewie zaleca zwiększenie świadomości kobiet w zakresie przysługujących im praw wynikających z  Konwencji oraz dochodzenia swoich praw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Komitet zaleca także upowszechnianie wiedzy o Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Protokole Fakultatywnym oraz Rekomendacjach Ogólnych Komitetu w całym społeczeństwie. Sprawozdanie z realizacji między innymi tych zaleceń CEDAW/ONZ Polska jest zobowiązana przedstawić do końca listopada 2018 roku. Realizowany projekt zapewne przyczyni się do wykonania przedstawionych Polsce zaleceń.

Problematyka związana z prawami kobiet, z funkcjonowaniem dużych międzynarodowych organizacji, także organizacji krajowych i lokalnych zajmujących się promocją praw kobiet, jest jeszcze mało znana na obszarach wiejskich.

Uczestniczki szkoleń  otrzymają materiały informacyjne składające się z dwóch skryptów, z których jeden poświęcony będzie prawom kobiet, a drugi różnym możliwym formom aktywności lokalnej.

Podczas szkoleń Panie zdobędą niezbędną wiedzę na temat praw kobiet, jak również praktyczną wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, jako podmiotów ekonomii społecznej tworzących miejsca pracy. Wysłuchają  wykładów na temat możliwości ich wsparcia. Zapoznają się z innymi możliwymi obszarami aktywności takimi jak: instrumenty wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności:

  1. działania finansowane w ramach PROW 2014-2020 takie jak: sprzedaż żywności przez  rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
  2. spółdzielnie rolników (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych), podmioty ekonomii społecznej), jak np. spółdzielnie socjalne,
  3. projekt strategiczny „Gospodarstwo otwarte na ludzi” zawarty w „Strategii na rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju do roku 2020”, jako działania służące integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy i świadczeniu  usług społecznych użyteczności publicznej.

Uczestniczki poszerzą swoją wiedzę o inne rozwijające się pola aktywności takie jak: gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne czy też gospodarstwa opiekuńcze, które również przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy.

Ponadto otrzymają elektroniczną wersję  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ PROW 2014-2020 zawiera różne instrumenty wspierające rozwój lokalny, a także przedsiębiorczość wiejską.

Szczególnie ważne, w kontekście omawianych problemów są instrumenty wspierające rozwój rolnictwa społecznego. Rolnictwo społeczne zabezpiecza potrzeby ludzi słabszych, starszych, niepełnosprawnych, tworząc nowe miejsca pracy. Stwarza jednocześnie szansę mieszkańcom obszarów wiejskich, w szczególności kobietom uzyskania realnych dochodów.

Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy doradczyń koordynujących szkolenia  z przedstawicielkami i przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, a także wzmocnienie kontaktów liderek społeczności wiejskiej z doradczyniami ośrodków doradztwa rolniczego, lokalnych grup działania oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Kontakty te w przyszłości mogą zaowocować pomocą w opracowaniu i wdrożeniu konkretnych projektów.

Zapoznaj się z broszurą wydaną w ramach projektu: TUTAJ

Karolina Boba
CDR O/Kraków Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

logotypy liderki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.