W dniach 13-14 listopada 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie z zorganizowane przez Oddział w Radomiu pn. "Energetyka prosumencka w świetle obowiązujących przepisów prawa".

Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy o kierunkach rozwoju energii odnawialnej i prosumenckiejm.in. na obszarach wiejskich,zapoznanie z technologiami odnawialnych źródeł energii i możliwościami ich wykorzystania,nabycie umiejętności kalkulacji opłacalności przy instalowaniu technologii OZE z wykorzystaniem źródeł finansowania, zapoznanie z regulacjami prawnymi normującymi budowę instalacji OZE oraz podniesie wiedzy z zakresu racjonalizacji zużycia energii.

Szkolenie podzielone było na część stacjonarną prowadzoną w CDR O/Kraków (dzień I) oraz jednodniowe warsztaty terenowe (dzień II).

W części wykładowej prowadzonej przez przedstawicieli firmy GLOBEnergia Bogdana Szymańskiego, Dawida Panterę oraz Grzegorza Burka a także Zdzisława Ginalskiego z CDR O/Radom uczestnicy zapoznani zostali z problematyką energetyki prosumenckiej, fotowoltaiką(przeglądem rozwiązań i możliwości) oraz innymi technologiami OZE, przestawione zostały systemy grzewcze, pomy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę, biogazownie rolnicze, poruszono także kwestie klastrów energii.

W części zrealizowanej w postaci warsztatów terenowych, grupa uczestników udała się do Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini, gdzie podczas zajęć terenowych poprowadzonych przez m.in. Jarosława Kotyzę i Paulinę Smaczną uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła energii oraz budynków pasywnych i energooszczędnych.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini wyposażone jest m.in. w salę laboratoryjną ze stanowiskami komputerowymi dla studentów wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny,salę laboratoryjną pomp ciepła i kolektorów słonecznych, umożliwiającą ćwiczenia praktyczne na pracujących urządzeniach, pracownie naukowe, bibliotekę oraz salę laboratoryjną OZE zawierającej demonstracyjne modele urządzeń, umożliwiające zapoznanie z zasadami działania i wykonywanie podstawowych pomiarów.

Wizyta w ośrodku AGH dostarczyła uczestnikom rozległej, przekrojowej wiedzy z zakresu aktualnej problematyki energetycznej.

W szkoleniu wzięło udział 36 osób reprezentujących ośrodki doradztwa rolniczego z terenu całego kraju.