W dniu 12 kwietnia 2018 r odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Wpływ spółdzielczości na nasze życie. Rezultaty pilotażowego badania w Polsce”. Została ona zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z partnerami z USA (OCDC -US Overseas Cooperative Development Council) oraz Polski (Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR).

Polska stała się pierwszym krajem, w którym OCDC uruchomiło swój pilotażowy projekt badawczy dotyczący rozwoju spółdzielczości. Wybór ten nie był przypadkowy - OCDC swymi programami aktywnie wspierało sektor spółdzielczy w latach 90-tych. Pozwoliło to na zgromadzenie informacji dotyczących dłuższego okresu (tj. ostatnich 20 lat) i dzięki temu lepszego zrozumienia długofalowych skutków podejmowanych działań. Wyniki pilotażu będą wsparciem dla międzynarodowych badań, które mają zostać podjęte przez OCDC w niedalekiej przyszłości. Badania pilotażowe w Polsce obejmują zarówno projektowanie procesu badawczego, jak i jego realizację.

Konferencję otworzył Krzysztof Duda - dyrektor Oddziału w Krakowie. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę, że to Polska jest matecznikiem ruchu spółdzielczego. Prekursorem spółdzielczości stał się Stanisław Staszic, założyciel Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach w 1816 roku. Następnie głos zabrała Judith Hermanson, reprezentantka OCDC. Omówiła ona założenia i cele pilotażowego projektu badawczego dotyczącego spółdzielczości, który został zrealizowany w Polsce.

W dalszej części konferencji zaprezentowano wyniki przeprowadzonego badania. Zwrócono uwagę na społeczne korzyści dla społeczności, w obrębie których spółdzielnie funkcjonują. Warto podkreślić też, że w porównaniu z danymi statystycznymi o zarobkach przeciętnego Polaka, członkowie spółdzielni wykazywali się wyższym poziomem dochodów. Bezpieczeństwo pracy, możliwość podwyższenia kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach oraz podwyższenia zarobków wskazywane były przez członków spółdzielni jako najważniejsze korzyści wynikające z tego członkostwa.

Druga część konferencji skupiała się wokół prezentacji różnych spółdzielczych studiów przypadku. Starano się przy tym dociec, w jaki sposób spółdzielnie dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych, jakie wyzwania podejmują, czy i jak wpływają na życie członków spółdzielni oraz w jaki sposób oddziałują na środowisko lokalne. Zaprezentowana została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ze Stalowej Woli reprezentowana przez Pana prezesa Sławomira Czwala. Jest ona dobrym przykładem determinacji lokalnych liderów oraz współpracy i udzielania wzajemnego wsparcia między różnymi typami spółdzielni(w tym przypadku Bankiem Spółdzielczym). W drugim wystąpieniu Pani Marta Czapla—Bystrowska ze spółdzielni socjalnej APACZE przedstawiła możliwości aktywizacji zawodowej osób z zespołem Downa zaangażowanych przy realizacji różnych inicjatyw i projektów. Przedstawicielka spółdzielni dużo uwagi poświęciła także modelowi biznesowemu stosowanemu w spółdzielni APACZE.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja panelowa, którą moderowała Pani Barbara Czachorska-Jones - dyrektor systemów zarzadzania w Global Communities. Pan Wiktor Kamiński, Z-ca Dyrektora Generalnego Kasy Krajowej SKOK, zwrócił uwagę na konieczność rozpowszechniania informacji o formie działalności jaką jest spółdzielczość. Niestety media ukazują skrajne przypadki niekompetencji w różnych spółdzielniach, które na tle wszystkich działających w Polsce są marginalne, pomijając gros tych funkcjonujących wzorowo. Pani profesor Zofia Chyra-Rolicz podkreśliła konieczność edukowania młodego pokolenia, wyjaśniania korzyści płynących ze współpracy i współdziałania. Postulaty te znalazły mocne potwierdzenie w prezentowanych na konferencji wynikach badań.
Należy mieć nadzieję, że debata na temat spółdzielczość, jako jednego z istotnych kierunków rozwojowych polskiej wsi, przerodzi się w przyszłości w dalsze działania podejmowane na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w naszym kraju.