Dnia 13.06.2018 roku w ramach II Ogólnopolskiego spotkania sieciującego dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) „Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość – rola OWES w ekonomii społecznej przyszłości” odbył się warsztat pt. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich”, w ramach którego omówiono następujące zagadnienia:

  1. Współpraca pomiędzy LGD-OWES - znaczenie LGD dla popularyzowania przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej.
  2. Inkubatory przetwórstwa rolno-spożywczego - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
  3. Gospodarstwa społeczne/opiekuńcze - gospodarstwo opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności.

Zakres ekonomii społecznej na obszarach wiejskich tworzy szeroką gamę możliwości wdrażania zadań skierowanych do kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, lokalnych grup działania, osób bezrobotnych czy też wykluczonych. Obszary wiejskie stanowią niszę dla realizacji usług społecznych ale też przyczyniają się do znacznego rozwoju struktury społecznej.

W kontekście LGD, przedstawiciele OWES podkreślili wagę współpracy i możliwości realizacji wspólnych działań, tj. wspólnej organizacji szkoleń, wkładu merytorycznego pracowników OWES w zadania LGD, prowadzenie warsztatów z animacji i aktywizacji mieszkańców, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej,  inicjowanie i pobudzanie przedsiębiorczości. Zasugerowano wspólne działania LGD i  OWES dla i z młodzieżą. 

Ważnym tematem, a zarazem jednym z wielu zadań realizowanych przez LGD w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, jest zakładanie inkubatora przetwórstwa lokalnego. Jest to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska. W trakcie warsztatów przytoczono przykład inkubatora działającego w województwie świętokrzyskim w Dwikozach oraz w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie zaplanowano konsorcjum w którym OWES będzie służył wsparciem merytorycznym, marketingowym, doradztwem biznesowym oraz organizacją. Wskazano na możliwości udzielania pożyczek przez TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Istotną kwestią i nadal budzącą wiele emocji i zainteresowania cieszy się temat związany z zakładaniem i prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych. Ta nowa inicjatywa upowszechniana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego. Gospodarstwo opiekuńcze  określane może być jako forma wsparcia w zakresie opieki i/lub integracji społecznej na rzecz osób i rodzin w celu poprawienia ich funkcjonowania poprzez świadczenie usług w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa i w powiązaniu z wykonywaną działalnością rolniczą. Jedną z wielu możliwości jest zorganizowanie gospodarstwa opiekuńczego w formie spółdzielni socjalnej osób fizycznych.

Na tle projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, gdzie jednym z postulatów jest włączenie rolników i ich rodzin do grona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, debata dotycząca sektora rolnictwa na tle ekonomii społecznej jest aspektem ciągle ważnym jak i strategicznym.

Warsztat prowadzony był przez pracownika Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, panią Karolinę Boba.