Znaczenie kulturotwórcze polskiej wsi dla wartości narodowych jest tym, co podkreślał w swoim wystąpieniu Jan Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podczas otwarcia konferencji "Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi", która odbyła się w piątek 7 września w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Tematyka konferencji skupiona wokół dziedzictwa kulturowego wsi jest obszarem działań podejmowanych przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie O/Kraków. Zachowanie, a w szczególności dbałość o dalszy rozwój dziedzictwa kulturowego jest priorytetowym impulsem wpływającym na charakter i dynamikę zmian w poprawie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Zakres prezentowanych podczas konferencji tematów – ich różnorodność, zwraca uwagę na interdyscyplinarny charakter zagadnienia, jakim jest dziedzictwo kulturowe, jego materialny i niematerialny wymiar. To dzięki współpracy różnych instytucji, w tym jednostek państwowych i badawczych, a w szczególności lokalnych społeczności działania na rzecz zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego wsi mogą w sposób skuteczny i trwały dbać o tożsamość kulturową poszczególnych regionów.

O współczesnych narzędziach w pracy etnografa, rejestrowaniu źródeł w terenie oraz o tym jak wykorzystywane są nowe technologie w utrwalaniu niematerialnego dziedzictwa, usłyszeć można było w trakcie wystąpienia dr hab. Weroniki Brzezińskiej. Podkreśliła ona wartość współpracy z informatorami terenowymi, którzy w naturalny i bezpośredni sposób pomagali badaczom wejść w ważne dla społeczności lokalnej uroczystości, nawet tak prywatne jak śluby i wesela. 

Następnie uczestnicy konferencji mogli zaznajomić się z problemami konserwacji i restauracji drewnianej architektury wiejskiej w prezentacji dra Macieja Prarata. Co jest szczególnie warte uwagi dla zachowania i dbałości o nieraz niszczejącą i zaniedbaną architekturę drewnianą w krajobrazie wiejskim. Zagadnienie to wiąże się z ochroną krajobrazu kulturowego wsi, o którym mowa była podczas prezentacji dra Dawida Soczyńskiego. Poruszył on kwestie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako podstawowego narzędzia ochrony krajobrazu oraz konieczności precyzyjnych zapisów, które umożliwią egzekwowanie wymogów i zapobieganie wprowadzania elementów niepożądanych, dysharmonijnych w przestrzeń gmin wiejskich.

Z pośród wielu interesujących tematów poruszanych w trakcie konferencji na uwagę zasługuje również rola, jaką spełniają Lokalne Grupy Działania. Przybliżył ją Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w województwie świętokrzyskim. W swoim wystąpieniu zaznaczył istotność współpracy trójsektorowej, odpowiedni podziału decyzyjności do realizowanych zakresów działań oraz odpowiednią proporcję relacji partnerskich opartych na zaufaniu.

 

Malwina Kamińska

DROW CDR O/Kraków