W dniach 10-12 grudnia br. w Krakowie odbyła się krajowa konferencja pn. "V Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych". W konferencji wzięło udział ponad 250 uczestników, w tym członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doradcy CDR i WODR, rolnicy, członkowie LGD, przedstawiciele nauki. Otwierający spotkanie Dyr. CDR w Brwinowie Jacek Węsierski oraz Dyr. CDR Oddział w Krakowie Krzysztof Duda podkreślili wagę misji Zagród Edukacyjnych w kształtowaniu i edukowaniu młodych pokoleń w zakresie wiedzy rolniczej oraz propagowaniu świadomości ekologicznej i tożsamości regionalnej.

Celem konferencji był rozwój idei zagród edukacyjnych w Polsce, jako elementu różnicowania źródeł dochodu mieszkańców wsi oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa wielofunkcyjnego. Realizacja konferencji posłużyła podniesieniu kompetencji i potencjału rozwojowego Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jako pionierskiej inicjatywy w zakresie rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce, zainicjowanej i koordynowanej przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR Oddział w Krakowie.

Na trzydniową konferencją złożyły się wykłady tematyczne w ramach sesji plenarnych pn. "Funkcjonowanie gospodarstw edukacyjnych – nowe wyzwania" oraz "Rozwój kompetencji i potencjału rozwojowego Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych", a także wyjazdy studyjne na 5 trasach tematycznych tj. „Perły natury”, „Źródła narodowej tożsamości”, „W sportowym stylu”, „Dla ciała i dla ducha” oraz „Podróże ze smakiem”. Każda trasa obejmowała wizyty w  wybranej Zagrodzie Edukacyjnej i w innowacyjnym obiekcie turystyki edukacyjnej w Małopolsce oraz warsztaty terenowe.

Zagroda Edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są cele edukacyjne w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Aktualnie Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych zrzesza 252 obiekty w całym kraju.

Więcej informacji na temat Ogólnopolskie Sieci Zagród Edukacyjnych na www.zagrodaedukacyjna.pl oraz na FB.

logotypy750

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie