W dniu 7 lutego 2013 r. rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjna pt. „Trzy znaki smaku”, której głównym inicjatorem jest Agencja Rynku Rolnego, wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program skierowany jest na rynek polski, a jego istotą jest informowanie nt. wspólnotowego Systemu Chronionych Nazw Pochodzenia ChNP, Chronionych Oznaczeń Geograficznych ChOG i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności GTS - systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja znakowanych w tym systemie produktów spożywczych.

 

Główny przekaz kampanii „Trzy znaki smaku”, ma za zadanie zachęcać do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich następujące zalety:

- różnią się od produktów masowych i posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli,

- istnieje możliwość odtworzenia ich historii, odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu i bliskiemu naturze,

 - swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom wytwarzania,

- ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia,

- ochrona unijnego systemu powoduje, że ich fałszowanie jest karane.

 

Kampania „Trzy znaki smaku” skierowana jest przede wszystkim do:

- konsumentów,

- wytwórców produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności),

- odbiorców pośrednich (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa - restauratorzy i adepci szkół gastronomicznych).

 

Cele

Ze względu na różnorodność grup odbiorców, do których skierowany został program „Trzy znaki smaku” określony został szeroki wachlarz celów, które chcielibyśmy osiągnąć realizując planowane działania. Do najważniejszych założeń kampanii należy zatem:

- szerzenie wiedzy o oznaczeniach – zaznajomienie konsumentów z oznaczeniami unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promowanie produktów wysokiej jakości etykietowanych tymi znakami. Poinformowanie wytwórców produktów oraz odbiorców pośrednich o zaletach i korzyściach wynikających z uczestnictwa w przedmiotowym systemie,

- budowa pozytywnej postawy konsumpcyjnej oraz nabywczej – zwiększenie konsumpcji produktów wysokiej jakości wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

 

Planowane działania

Cele i założenia programu zostaną osiągnięte poprzez realizację szerokiej palety działań informacyjnych, z których jako najważniejsze możemy wymienić:

- Public relations: konferencje prasowe i lunche prasowe, wyjazdy prasowe, e-newslettery, promocję europejskiego systemu oznaczeń wśród bloggerów i internetowych opiniotwórców oraz promocję na popularnych stronach społecznościowych (Facebook, YouTube);

- Działania edukacyjne: nawiązanie i pogłębianie relacje z producentami i osobami związanymi z branżą i tematyką produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym z urzędnikami Urzędów Marszałkowskich i Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W ramach tego działania przewidziano seminaria, szkolenia oraz wyjazdy szkoleniowe (do Francji), warsztaty kulinarne, stworzenie projektu „Szlaku Produktów Regionalnych”, z zaznaczonymi na mapach miejscami, gdzie turysta może nabyć produkt regionalny;

- Udział w imprezach targowych oraz festiwalach: Festiwal Smaku w Grucznie, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu, Europejski Festiwal Smaku w Lublinie, Targi Eurogastro w Warszawie, Targi Polagra-Food w Poznaniu, oraz Targi Horeca/Gastrofood w Krakowie;

- Reklama w mediach: w telewizji, radio, Internecie, prasie (także branżowej) oraz reklama outdoor;

- Działania internetowe: serwis internetowy oraz szeroko rozumiane działania z zakresu Social media;

- Akcje w punktach sprzedaży i restauracjach, pensjonatach oraz gospodarstwach agroturystycznych.

Kampania finansowana jest przez Unię Europejską oraz Rzeczpospolitą Polską a jej całkowity, zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej budżet wynosi ponad 3 876 228 € netto.

Inicjatorem kampanii „Trzy znaki smaku” jest Agencja Rynku Rolnego. ARR jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od momentu przystąpienia Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego, od 1 stycznia 2012 r. jest agencją wykonawczą.

Strona internetowa kampanii: www.trzyznakismaku.pl