W dniach 14-16 października w Krakowie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie: „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, jednostek doradztwa rolniczego, świata nauki, organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyki wiejskiej oraz samych kwaterodawców i organizatorów wypoczynku na wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowały: p. Katarzyna Orzechowska i p. Agnieszka Filipek; Ministerstwo Sportu i Turystyki: p. Elżbieta Wyrwicz; Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Adam Ślusarczyk, dyr. OR w Krakowie; jednostki doradztwa rolniczego: zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie p. Katarzyna Boczek, dyrektor CDR O/Kraków p. Krzysztof Duda, dyrektor MODR w Karniowicach p. Dominik Pasek, dyrektor LODR w Kalsku p. Jerzy Bielawski; Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" p. Wiesław Czerniec, prezes stowarzyszenia.

Grono uczestników konferencji zaszczycili także przedstawiciele nauki: prof. Andrzej Wiatrak (UW), prof. Jan Sikora (UEP), prof. Krystyna Krzyżanowska (SGGW), prof. Jolanta Wojciechowska (UŁ), dr Leszek Strzembicki (UEK), dr Janusz Majewski (UPP), dr Jerzy Raciborski (AWF) oraz p. Michał Szanduła dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR w Krakowie.

Tematyka wykładów i warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak: potencjał turystyczny polskiego dziedzictwa kulturowego, kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w regionach, współpraca podmiotów w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa wiejskiego, rozwój rynku pracy na obszarach wiejskich poprzez turystykę związaną z dziedzictwem czy dobre praktyki w zakresie turystyki dziedzictwa na obszarach wiejskich.

Wydarzenie zorganizowały: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Oddziałami CDR w Poznaniu i Radomiu, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.