5 lipca 2013 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”. Konferencja zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Temat konferencji wskazywał więc na dwa nurty problemowe tj. szeroko rozumiane problemy ekonomiczne i społeczne gospodarstw, rodzin rolniczych i ludności wiejskiej.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusz Nalewajk, podkreślił znaczenie, jakie dla polskiej wsi i obszarów wiejskich ma Wspólna Polityka Rolna. To dzięki środkom europejskim dokonują się przemiany polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Podkreślił dodatkowo, że po raz pierwszy w założeniach do przyszłego PROW na lata 2014-2020 będą wyodrębnione działania skierowane właśnie do tych rozdrobnionych agrarnie obszarów. Z kolei Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Marcińska, również zapowiedziała różnorodne formy wsparcia ludności zamieszkującej obszary wiejskie, tak, aby zwiększać zatrudnienie poza rolnictwem. W trakcie konferencji na tematy społeczne i ekonomiczne wypowiedziało się ponad dwudziestu prelegentów z Polski i Europy. Poruszano kwestie dochodowości drobnych gospodarstw rolnych, ich przyszłości
w nowej perspektywie finansowej, zmian demograficznych na wsi, problemów młodzieży oraz migracji. Z ramienia Województwa Małopolskiego w wydarzeniu uczestniczył dr Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, który otwierając konferencję zaakcentował dużą rolę jaką odegrały dotychczas środki europejskie na obszarach wiejskich.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy mogli zabrać głos w tematach związanych z konferencją, ich problemami czy też przyszłością drobnych gospodarstw rolnych w Europie. W konferencji udział wzięło blisko 400 osób.

Następnego dnia konferencji w Małopolsce dla gości zagranicznych, prelegentów oraz zaproszonych gości odbyły się wyjazdy studyjne. Wizyty  poprzedzone były rozmową w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie nad problemami poruszanymi podczas konferencji oraz przyjęciem komunikatu końcowego konferencji. Z wystąpień podczas dyskusji można jasno wywnioskować, iż problem małych gospodarstw rolnych poruszany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Problem ten dotyczy zarówno ich funkcjonowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jak również ewentualnych przekształceń dostosowujących je do lokalnego rynku pracy. Problemy te wyraźnie widać szczególnie w nowych krajach UE. Po rozmowach na temat problemów społecznych i ekonomicznych drobnych gospodarstw rolnych uczestnicy wyruszyli na trasy, które w zamyśle miały pokazać zarówno problemy drobnych gospodarstw, ich przekształcenia, jak również powstawanie i funkcjonowanie innych podmiotów na lokalnym rynku pracy, jako odpowiedź na lokalne problemy mieszkańców.

Wyjazdy studyjne odbyły się w następujących regionach: teren Stowarzyszenia Doliny Karpia, gmina Wolbrom oraz Klucze, gmina Raciechowice, gmina Lanckorona oraz Kalwaria Zebrzydowska. Podczas wyjazdów uczestnicy mogli odwiedzić m.in. gospodarstwa rolne, spółdzielnie socjalne, zagrody edukacyjne, prywatne firmy, lokalne grupy działania itp.