W dniu 3 lipca 2013 roku rozpoczęło się w Krakowie spotkanie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące projektu flagowego: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego”. W spotkaniu wzięło udział 20 osób z krajów Unii Europejskiej (ze Szwecji, Litwy, Łotwy, Finlandii oraz Polski) reprezentujących partnerów projektu flagowego.

Celem spotkania było praktyczne rozwijanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w aspekcie problematyki młodzieży na obszarach wiejskich oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu flagowego. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z programem ich pobytu, tematyką spotkania oraz problemami merytorycznymi do dyskusji na jakie natrafiamy w Małopolsce.

W dniu 4 lipca 2013 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyły się warsztaty pt.: „Rola i znaczenie kreatywności oraz innowacyjności w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w aspekcie problemów społecznych i ekonomicznych wpływających na realizację planów życiowych przez młodzież na obszarach wiejskich”. Na początku ideę  spotkania i projektu flagowego omówił Pan Hans-Olof Stalgren – koordynator projektu.

Warsztaty rozpoczęły się wprowadzeniem w tematykę problemów na obszarach wiejskich, szczególnie młodzieży. Następnie uczestnicy zapoznali się z działaniem instytucji na obszarach wiejskich w Polsce takich jak: OHP, ZMW, Fundacja 4H, LUPP, Galicyjskiego Centrum Edukacji. Po zakończeniu wykładów, przeprowadzono zajęcia warsztatowe, które rozpoczęły się od prezentacji poszczególnych krajów uczestniczących w realizacji projektu. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wymienili szereg problemów trapiących obszary wiejskie w ich krajach. Celem warsztatów było wskazanie problemów społecznych i ekonomicznych na obszarach wiejskich, szczególnie problemów młodzieży z zakresu przedsiębiorczości i dostępu do infrastruktury socjalnej i ekonomicznej.

Podsumowaniem warsztatów było wskazanie istotnych problemów, do których zaliczono przede wszystkim emigrację, zarówno w obrębie danego kraju, jak i poza jego granice.

Młodzi ludzie wyjeżdżają ze wsi, aby zdobyć wykształcenie. Ich wysokie kwalifikacje zawodowe nie mogą zostać wykorzystane na wsi, dlatego poszukują pracy w mieście. Na wsiach zaczyna brakować ludzi młodych, a tym samym również ich dzieci. Likwidowane są szkoły, przedszkola, etc. Na wsi brakuje podmiotów świadczących różnego rodzaju usługi. To również niekiedy przyczynia się do zmiany miejsca zamieszkania i porzucenia wsi.

Uczestnicy spotkania zauważyli jednak, że ten niedobór podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich wynika po części z powodu braku świadomości o potencjale, jaki drzemie w najbliższej otoczeniu. W związku z powyższym należy dążyć do zdywersyfikowanego rozwoju obszarów wiejskich.
5 lipca 2013 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uczestnicy projektu flagowego mieli okazję uczestniczyć w trzeciej międzynarodowej konferencji pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Sam temat wskazuje więc niejako na dwa nurty problemowe konferencji tj. szeroko rozumiane problemy ekonomiczne oraz społeczne gospodarstw, rodzin rolniczych i ludności wiejskiej.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusz Nalewajk, podkreślił znaczenie, jakie dla polskiej wsi i obszarów wiejskich ma Wspólna Polityka Rolna. To dzięki środkom europejskim dokonują się przemiany polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Podkreślił dodatkowo, że po raz pierwszy w założeniach do przyszłego PROW na lata 2014-2020 będą wyodrębnione działania skierowane właśnie do tych rozdrobnionych agrarnie obszarów. Z kolei Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Marcińska, również zapowiedziała różnorodne formy wsparcia ludności zamieszkującej obszary wiejskie, tak, aby zwiększać zatrudnienie poza rolnictwem. W trakcie konferencji na tematy społeczne i ekonomiczne wypowiedziało się ponad dwudziestu prelegentów z Polski i Europy.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy mogli zabrać głos w tematach związanych z konferencją - problemami czy też przyszłością drobnych gospodarstw rolnych w Europie. W konferencji udział wzięło blisko 400 osób.

W dniu 6 lipca 2013 roku w Małopolsce dla uczestników spotkania o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczącym projektu flagowego: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego” odbyły się cztery wizyty studyjne.

Wizyty były uzupełnieniem konferencji pt. „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”, która odbyła się dzień wcześniej w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wyjazdy poprzedzone były rozmową tego samego dnia w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie nad problemami poruszanymi podczas konferencji oraz przyjęciem komunikatu końcowego konferencji. Z wystąpień podczas dyskusji można jasno wywnioskować, iż problem małych gospodarstw rolnych poruszany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Problem ten dotyczy zarówno ich funkcjonowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, jak również ewentualnych przekształceń dostosowujących je do lokalnego rynku pracy. Problemy te wyraźnie widać szczególnie w nowych krajach UE. Komunikat końcowy konferencji został przyjęty oraz przekazany Komisji Europejskiej. Po rozmowach na temat problemów społecznych i ekonomicznych drobnych gospodarstw rolnych uczestnicy wyruszyli na trasy, które w zamyśle miały pokazać zarówno problemy drobnych gospodarstw, ich przekształcenia, jak również powstawanie i funkcjonowanie innych podmiotów na lokalnym rynku pracy, jako odpowiedź na lokalne problemy mieszkańców.

Ostatniego dnia ich pobytu w Polsce 7 lipca 2013 roku goście mieli okazję spotkać się na podsumowaniu. Podkreślano rolę, jaką odgrywają drobne gospodarstwa rolne na obszarach wiejskich oraz instytucje działające na rzecz młodzieży oraz podmioty młodzieżowe. Poruszano tematykę zaspokojenia potrzeb młodzieży na obszarach wiejskich oraz migracji ludności, szczególnie młodzieży.