Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło w dniach 18-19 lutego 2020 roku szkolenie „Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych”. Głównym zamierzeniem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia badań społecznych w Lokalnych Grupach Działania.

Zajęcia w czasie pierwszego dnia szkolenia rozpoczęły się od omówienia obowiązujących wytycznych w w zakresie monitorowania i ewaluacji działalności LGD. Następnie poruszono problematykę organizacji pracy osób odpowiedzialnych za zbieranie i analizę danych, przekazano wskazówki odnośnie wyboru odpowiedniego wykonawcy ewaluacji ex-post oraz zaznajomiono uczestników ze skutecznymi technikami prowadzenia badań ankietowych w Lokalnych Grupach Działania.
Drugi dzień szkolenia zdominowała tematyka jakościowych technik badań ewaluacyjnych. Główny nacisk położony został na naukę poprawnego prowadzenia wywiadów indywidualnych i grupowych oraz organizację wartościowych warsztatów refleksyjnych. Szkolenie zakończyło się testem. Osoby, które uzyskały w nim pozytywny wynik otrzymały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.