Publikacja została opracowana w związku z realizacją projektu „Trzecia, międzynarodowa konferencja: Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

W pierwszym rozdziale zostały poruszone zagadnienia dotyczące problemów ekonomicznych i społecznych na obszarach wiejskich. Obok nieopłacalności produkcji w drobnych gospodarstwach rolnych, problemów innowacyjności na obszarach wiejskich oraz związanych z przekształceniem drobnych gospodarstw rolnych, autorzy identyfikują jako istotne problemy związane z realizacją polityki społecznej: politykę rodzinną, ochronę zdrowia, system zabezpieczenia społecznego.

Rozdział drugi będący zbiorem abstraktów wystąpień prezentowanych podczas konferencji w dniu 5 lipca 2013 r. odzwierciedla złożoność problematyki i stanowisk.

Rozdział trzeci prezentuje przykłady dobrych praktyk będących odpowiedzią na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w zakresie przedsiębiorczości.

Rozdział czwarty przedstawia krótką charakterystykę organizatorów konferencji.

 

Publikacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, podsumowująca trzydniową konferencję pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 18-20 marca 2013 roku w Krakowie.

Publikacja zawiera artykuły recenzowane, opracowane przez autorów referatów, koreferatów i komunikatów wygłoszonych w trakcie konferencji. Zawiera także relacje z obrad, komunikat końcowy konferencji oraz nadesłane wypowiedzi.

Konferencję poprzedziły analizy i badania – Przyszłość doradztwa rolniczego w nowych warunkach realizacji WPR. Wyniki analiz i badań zostały przedstawione w trakcie konferencji, a ich streszczenia znajdują się w niniejszej publikacji.

 

 

Placówki opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz edukacji przedszkolnej

funkcjonują od niedawna w

oparciu o zmieniony porządek prawny. Zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnich latach miały na celu tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, poprawę standardów funkcjonowania placówek opieki dzieci do lat 3, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wsparcie rodziców w procesie wychowywania najmłodszych dzieci. Obecnie, dzięki standardom wprowadzanym w żłobkach, większą wagę przywiązuje się do aspektu edukacyjnego i wychowawczego, zgodnego z potrzebami rozwojowymi dzieci, już od ich najmłodszych lat. Wprowadzane rozwiązania pozwalają na tworzenie nowych, mniejszych form, lepiej dostosowanych do możliwości i potrzeb organów zarządzających placówkami oraz rodziców i dzieci.

Broszura zawiera przykłady kilku tego typu placówek.

 

Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW  2007 – 2013) zmienia się oblicze polskiej wsi. Jednym z jego rezultatów jest dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej. Szereg działań zmierzających do poprawy jakości życia na wsi, pobudzania przedsiębiorczości i różnicowania wiejskiej gospodarki podejmowanych jest przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe jak również przez inne podmioty. By wesprzeć takie działania, został uruchomiony konkurs pn.: „Pamiętniki Agroturystyki”  pozwalający na poszukiwanie elementów mogących promować obszary wiejskie, w tym turystykę wiejską i agroturystykę. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja przysłuży się promocji regionów oraz upowszechnianiu ciekawych praktyk w tym obszarze.

Niniejsza publikacja została ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środków przeznaczonych na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 -2013.

Organizatorzy konkursu:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Publikacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, na zlecenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego, podsumowująca dwudniową konferencję pod tym samym tytułem, która odbyła sie w dniach 6-7 lipca 2012 r. w Krakowie.

Wydawnictwo zawiera szczegółową charakterystykę małych gospodarstw w Polsce oraz prezentuje wybrane, przykładowe drobne gospodarstwa z Małopolski.