„Polska smakuje” jest głównym narzędziem promowania polskiej żywności w ramach realizacji opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii promocji żywności”. Strategia ta opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno - spożywczego.

Celem strategii jest przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności i zbudowanie silnej marki polskich produktów żywnościowych zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. W tym celu określono jednolite ramy komunikacji, zgodnie z którymi rekomenduje się stosowanie znaku „Polska smakuje”. W komunikacji marki polskiej żywności zasadniczy nacisk położono na żywność wysokiej jakości, wytwarzanej w systemach jakości żywności i programach wyróżniających żywność o szczególnej jakości.

PS

Realizacja strategii poprzez działania promujące żywność pod hasłem „Polska smakuje” skierowana jest do instytucji administracji publicznej i samorządowej, organizacji branżowych, międzybranżowych skupiających producentów i przetwórców, organizacji i stowarzyszeń konsumenckich, a także do przedsiębiorców, polskich placówek zagranicznych ds. gospodarczych, zaangażowanych w promocję żywności, w tym wspierających eksport polskich przedsiębiorców oraz działających w sektorze rolno – spożywczym.

Działania promocyjne i informacyjne koncentrują się na pobudzaniu u konsumentów reakcji rozpoznawania i kojarzenia produktów z Polską, przede wszystkim jako naturalnych, bezpiecznych oraz wysokiej jakości. W celu realizacji powyższego założenia, strategia zakłada maksymalizację efektywności działań w obszarze promocji polskiej żywności, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i metod promocji. Strategia zakłada konsolidację wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia promocji produktów rolnych, w tym środków pochodzących z budżetu krajowego, funduszy unijnych, a także branżowych funduszy promocji.

Strategia promocji żywności obejmuje plan działań promocyjnych na lata 2017 - 2020, z perspektywą ich kontynuowania po roku 2020. Jednostką koordynującą i sprawującą nadzór nad realizacją strategii jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Jednym z działań w ramach realizacji strategii jest strona internetowa www.polskasmakuje.pl skupiająca Wystawców, którzy oferują produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarzane zgodnie ze specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, wyróżniające się cechami jakościowymi i zdrowotnymi oraz walorami smakowymi. Platforma umożliwia komunikację pomiędzy producentami, a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów. Utworzona została również aplikacja mobilna Polska Smakuje, będącą dodatkowym narzędziem komunikacji, skierowana głównie do osób, które szukają lokalnych specjałów podróżując po Polsce.

Strategia promocji żywności

Polska smakuje