Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 19-21 oraz 26-28 listopada 2012 r. seminarium internetowe pt. "Europa 2020 - strategia wzrostu gospodarczego w nadchodzącym dziesięcioleciu". W obu edycjach wzięło udział 104 doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego z całej Polski.

 Seminarium zostało przeprowadzone w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl oraz materiały szkoleniowe wprowadzające w tematykę seminarium udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z dokumentem Strategia 2020, jako punkt wyjścia do zagadnień związanych z polityką Unii Europejskiej oraz debaty na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest nowym, długookresowym dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Strategię Lizbońską.

Powyższe zagadnienia stanowiło wstęp do seminarium pt. "Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa", które odbyło się w CDR O/Kraków na początku grudnia br.

Przebieg seminarium oparty był o czat i forum, gdzie uczestnicy seminarium wymienili swoje uwagi i spostrzeżenia oraz wypowiedzieli się na temat szans realizacji strategii Europa 2020.

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Obejmuje ona o wiele więcej niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal boryka się wiele europejskich krajów. Strategia ta ma pomóc skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Czytaj więcej

Prezentacja z seminarium internetowego "Europa 2020 - strategia wzrostu gospodarczego w nadchodzącym dziesięcioleciu": pobierz tutaj