Lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie powoli wrastają w wiejski „pejzaż” społeczny polski, są lepiej rozpoznawalne i mają już swoje osiągnięcia. Nie mniej nadal konieczne jest doskonalenie procesów zarządzania rozwojem lokalnym. Chodzi o to, aby coraz więcej mieszkańców i podmiotów obszarów objętych oddziaływaniem partnerstw włączało się w rozwój lokalnego środowiska z jednoczesnym własnym zaangażowaniem. To powinien być proces coraz bardziej świadomy, a nie tylko motywowany możliwością uzyskania wsparcia finansowego.

Zarządzanie strategiczne rozwojem obszaru wymaga wiedzy i umiejętności. Wraz ze wzrostem społecznej świadomości wpływania na rozwój swojego potoczenia, kompetencje tych co zarządzają tymi procesami muszą być podnoszone.

To właśnie w takich obszarach problemowych skomponowane zostały założenia i program szkolenia, realizowany poprzez wykłady i zajęcia warsztatowena temat: „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy”.

Szkolenie miało charakter metodyczny doskonalący umiejętności przedstawicieli LGD i LGR w zakresie kreowania, opracowania i zarządzania procesem realizacji strategii rozwoju obszaru, zgodnie z uniwersalnymi zasadami wynikającymi z wiedzy naukowej, a także praktycznych doświadczeń.

W trakcie szkolenia zostały przedstawione opracowane w CDR O/Kraków założenia metodologiczne do budowy strategii wyprowadzone z wiedzy teoretycznej, która została omówiona w przedstawionym wykładzie wprowadzającym. Przedstawiono również istotne elementy dotyczące metodologii badań społecznych przydatnych w diagnozie ewaluacji, a także w identyfikacji ważnych zmian zachodzących na obszarze w wyniku realizacji strategii.

Z dużym zaangażowaniem uczestnicy szkolenia, w zespołach nominalnych, identyfikowali negatywne zjawiska, tworzyli drzewo problemów by następnie przekształcić je w strukturę celów i uzupełnić wskaźnikami. Przeprowadzone zajęcia z zakresu technik badawczych z zastosowaniem ankiety audytoryjnej wspartej komputerowo oraz zogniskowanego wywiadu grupowego (fokus) pozwoliły na praktyczne wskazanie możliwości prowadzenia przez partnerstwo badań. To co równie ważne poznanie zasad współpracy z ekspertami na etapie planowania, realizacji i interpretacji wyników badań.

Jak zwykle, duże zainteresowanie wzbudziła informacja przedstawicielki Wydziału LEADER MRiRW dotycząca stanu prac nad przygotowaniem do nowego okresu programowania w zakresie podejścia LEADER.

W trakcie spotkania z Panią Magdaleną Mach, jego uczestnicy uzyskali aktualną i kompetentną informację na temat konkretnych propozycji rozwiązań w zakresie dostępu i kryteriów oceny LGD oraz LSR, a następnie działań jakie będą się składały na realizację podejścia LEADER po 2013 roku z uwzględnieniem założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność [RLKS]. Uczestnicy także mogli w ramach trwających konsultacji przedstawić uwagi oraz wynikające z własnych doświadczeń przemyślenia i postulaty dotyczące proponowanych rozwiązań.

Szkolenie zostało zorganizowane przez CDR O/Kraków w dniach 24-26 lutego 2014 roku. W szkoleniu uczestniczyło 44 przedstawicieli LGD i LGR z terenu całej Polski.

{gallery}/2014/13{/gallery}