Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 3-dniowe szkolenie pn.: "Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych" organizowane w dniach 22-24.10.2014 r.

Szkolenie skierowane jest do doradców rolnych, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich, w tym m.in. Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnymi grupami działania, stowarzyszeniami i fundacjami.  Szkolenie kierujemy też do przedstawicieli lokalnych grup działania i innych organizacji pozarządowych  zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości społecznej. Organizacje te wpisują się w nurt ekonomii społecznej, w której upatruje się szanse rozwoju lokalnego oraz działania PROW 2014-2020.

Celem szkolenia jest wyposażenie osób współpracujących z organizacjami pozarządowymi na obszarach wiejskich w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w organizacji pozarządowej oraz możliwości finansowania działalności.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, z którymi najczęściej spotykają się doradcy:

  • Co to jest działalność pożytku publicznego?
  • W jakim zakresie może być prowadzona nieodpłatna i odpłatna działalność statutowa organizacji?
  • Jaka jest różnica między działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą prowadzoną przez stowarzyszenie/fundację?
  • Podatek VAT w działalności organizacji pozarządowej – czy warto się zarejestrować jako podatnik VAT oraz jakie to powoduje korzyści i obowiązki dla organizacji?
  • Kiedy stowarzyszenie ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?
  • Na jakie ulgi i zwolnienia podatkowe może liczyć organizacja pozarządowa?
  • Czy grupy nieformalne działające na wsi powinny sformalizować swoją działalność – jakie wynikają z tego korzyści i ograniczenia?
  • z jakich źródeł organizacja pozarządowa może finansować swoje działania?
  • na jakich zasadach j.s.t.( np. gmina)  może wspierać organizacje pozarządowe?

Opracowany program zajęć pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności podnoszące jakość świadczonych usług doradczych oraz umiejętności współpracy z wiejskimi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi.
Dodatkową wartością szkolenia będą praktyczne warsztaty terenowe, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z działalnością dwóch organizacji pozarządowych, które prowadzą przedsięwzięcia odpłatne, w tym jedna z nich jest założycielem spółdzielni socjalnej – zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych oraz świadczeniem usług cateringowych i prowadzeniem świetlic wiejskich. Spotkanie pozwoli uczestnikom w praktyce poznać mechanizmy współpracy lokalnych organizacji i samorządu, oraz jej wpływ na rozwój lokalny obszarów wiejskich.
Szkolenie stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Dlatego do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy doradców rolnych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach z tej tematyki, jak również wszystkich którzy chcą uzyskać lub pogłębić wiedzę w tym zakresie.    
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, w terminie 22-24 października 2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych,
w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku (do pobrania na stronie internetowej www.cdr.gov.pl/krakow/) pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków – do dnia 17 października 2014 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Koszty udziału w szkoleniu:
Doradcy rolni – 343,60 zł  netto (brutto) od osoby*
*Uwaga! Dla osób, które w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa posiadają podpisane Oświadczenie dla celów VAT koszt netto szkolenia jest równy kosztowi brutto szkolenia. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna.

Pozostali uczestnicy – 666,60 zł netto (756,25 zł brutto) od osoby – cena obejmuje koszty socjalne (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy) oraz koszty dydaktyczne i koszty transportu.

Specyfikacja kosztów szkolenia

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto:  BGK O/Kraków 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.


Informacje w sprawie rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Marta Starmach
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania: