Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Szkolenie adresowane jest do studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szkolenie będzie składało się z dwóch części:

Szkolenie e-learningowe.
Odbędzie się w terminie: 12 -17 kwietnia br. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 6 dni. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mailowy szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia.

Pięciodniowe szkolenia stacjonarne, realizowane w CDR/O Kraków.

Odbędą się w termianch:

1) 19-23 kwietnia br.
2) 23-27 kwietnia br.

Szkolenia stacjonarne kończą się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia.

Kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: dr Barbara Kiełbasa, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR, tel. 12 662 44 04.
Osobna do kontkatu w sprawach merytorycznych:
Michał Wnęk, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 25.

Zastrzega się możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny.

logo ue

Projekt „Szansa na sukces po UR” jest współfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.