logo reward

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. „REWARD: Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development“. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się pod koniec listopada 2018 roku w Paryżu.

 U podstaw projektu znajduje się przekonanie o roli jaką kobiety odgrywają w zachowaniu kulturowych tradycji obszarów wiejskich oraz budowaniu i utrwalaniu tożsamości regionalnej, przy równocześnie wyraźnie zauważalnej potrzebie zwiększenia szans kobiet mieszkających na obszarach wiejskich do prowadzenia profesjonalnej aktywności zawodowej w zakresie wielofunkcyjnego gospodarowania kulturowymi zasobami wiejskimi, w tym szczególnie w zakresie komercjalizacji potencjału turystycznego, dziedzictwa wiejskiego i produktów tradycyjnych.

 IMG 20181126 123328 od Any

 

W szczególności projekt ma na celu:

  • wzrost zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich, zmniejszenia stopy bezrobocia kobiet i ograniczenia czynników wykluczenia społecznego związanych z płcią;
  • przeciwdziałanie migracji ludności z obszarów wiejskich do miast, poprawę trwałości działalności rolniczej i zachowanie żywotność obszarów wiejskich;
  • wsparcie dywersyfikacji rolnictwa poprzez wielofunkcyjne działania lokalne i generowania dochodów z alternatywnych źródeł;
  • aktywizację i kształtowanie postaw przedsiębiorczych na wsi;
  • podnoszenie świadomości i promocję dziedzictwa kulturowego związanego z rolnictwem i obszarami wiejskimi.

 IMG 20181127 121055 od Any

 

Projekt trwa od listopada 2018 do kwietnia 2021 roku i jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum utworzone przez zróżnicowane pod względem statusu formalnego podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich tj.:

  • stowarzyszenia branżowe rolników reprezentowane przez AGPF, Francja – lider projektu, COAG, Hiszpania i APF CR, Czechy
  • instytucje publiczne zajmujące się kształceniem, szkoleniem i doradztwem na obszarach wiejskich reprezentowane przez CDR O/Kraków, Polska i BC Naklo, Słowenia
  • prywatne przedsiębiorstwo konsultingowe specjalizujące się w zarządzaniu, monitorowaniu i ocenie projektów - OnP, Hiszpania
  • europejska federacja, reprezentująca interesy właścicieli ziemskich - ELO, Belgia.

 logo partnerzy wszyscy

Istotę projektu stanowi opracowanie materiałów szkoleniowych, służących wzmocnieniu kompetencji kobiet wiejskich w zakresie zarządzania przedsięwzięciami rolnictwa wielofunkcyjnego. Przygotowanie modułów szkoleniowych i filmów instruktażowych zostanie poprzedzone opracowaniem raportu na temat sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i ich szans na zatrudnienie w wielofunkcyjnej działalności rolniczej oraz identyfikacją najlepszych praktyk - inicjatyw przedsiębiorczości kobiet łączących działalność rolniczą z wiejskim dziedzictwem kulturowym. Rezultatem końcowym projektu będzie internetowa aplikacja szkoleniowa, na której udostępnione zostaną materiały szkoleniowe w sześciu językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, słoweńskim, polskim i czeskim.

 eu flag slogan

 

 

Realizacja projektu jest współfinansowana w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202).

Więcej informacji i aktualności:

Twitter: https://twitter.com/REWARD_ERASMUS

Facebook: @REWARDERASMUS