Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje wyjazd studyjny do Danii i Szwecji w ramach operacji pt. „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”. Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019.

Przedmiotem operacji jest wyjazd studyjny dla 20 osób do Danii i Szwecji w zakresie produkcji i sprzedaży ekologicznej żywności, świadomego prośrodowiskowego biznesu oraz kreacji zielonych przestrzeni.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy umożliwiającej budowanie prośrodowiskowego charakteru rozwoju obszarów wiejskich, uwarunkowanego kooperacyjnym i świadomym działaniem interesariuszy opartym na ich proekologicznych postawach.

Tematyka wyjazdu studyjnego:

- Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.

- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

- Promocja jakości życia na wsi oraz wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

- Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

- Kierując się świadomością ekologiczną opartą na przykładach zarówno miejskich jak i wiejskich, projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku rozwoju polskiej wsi, która będzie miejscem atrakcyjnym do życia i pracy.

- Poprzez ukazanie przykładów, nowatorskich aktywności gospodarczych przyjaznych środowisku, które mogą się przyczynić do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a które są opłacalne ekonomicznie, dojdzie do przekonania uczestników, że podobne działania mogą być realizowane na polskiej wsi.

- Podglądanie działań zachodnich instytucji państwa /samorządu/ uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji trzeciego sektora przez przedstawicieli ich polskich odpowiedników powinno przyczynić się do przeniesienia zaobserwowanych korzystnych rozwiązań do działań podmiotów przez nich reprezentowanych. Wsparcie ze strony otoczenia biznesu w kierunku dochodowych przedsięwzięć gospodarczych na obszarach wiejskich, zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju przyczyni się do zwiększenia świadomości związanej z zachowaniem prośrodowiskowym przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Niniejszy projekt odpowie na zagadnienia związane z zachodzącymi procesami gospodarczymi, środowiskowymi i politycznymi, które jednoznacznie wskazują kierunek niskoemisyjnej wysoce wyspecjalizowanej i zaawansowanej technologicznie gospodarki, funkcjonującej najefektywniej w ramach zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

-  produkcja i dystrybucja ekologicznej żywności,

-  samowystarczalne i odnawialne źródła energii,

-  recycling odpadów rolnych,

-  zielona gospodarka,

-  zagospodarowanie terów zieleni i dbałość o krajobraz,

-  rekultywacja terenów,

-  wielopoziomowa współpraca,

-  biznes koncepcji zrównoważonego rozwoju, znaczenie kulturowe i przyrodnicze ogrodów,

-  farmy miejskie na dachach.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli doradztwa rolniczego, pracowników uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego.

slogan