W dniu 19 lutego br. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach miało miejsce pierwsze w tym roku szkolenie wyjazdowe pt. „Praca z lokalną społecznością i smart villages”.

Spotkanie zorganizowane przez Panią Teresę Wąsik, otworzyła Pani Dyrektor Agnieszka Pietrzak. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób.

3
Fot. ŚODR Modliszewice

Celem szkolenia była edukacja pracowników zatrudnionych w ośrodku doradztwa rolniczego z zakresu działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) i innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności, Wiejskich Gospodarstw Domowych (WGD) oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi tj. Lokalne Grupy Działania (LGD) objęte instrumentem zwanym jako Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oraz inicjatywy wspierającej rozwój obszarów wiejskich tzw. Inteligentne Wioski (Smart Villages).

14
Fot. ŚODR Modliszewice

W trakcie szkolenia omówione zostały obecne formy działalności KGW w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. z późn. zm. oraz wspólne inicjatywy podejmowane przez KGW i ODR. Z dyskusji, jaka wywiązała się na szkoleniu wynika, że obecnie KGW działają jako samodzielne i dofinansowane organizacje, które w coraz mniejszym stopniu potrzebują pomocy dotyczącej wsparcia organizacyjnego od doradczyń z ODR. Pojawia się zatem nowa przestrzeń do wypełnienia dla pracowników ośrodków, którą to należałoby wypełnić m.in. konkretnymi szkoleniami czy też wyjazdami studyjnymi.

8   15
Fot. ŚODR Modliszewice

Wykład dotyczący charakteru WGD oraz działań podejmowanych przez CDR O/Kraków w zakresie rozwoju i funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych ukazywał kierunki inicjatyw skierowanych do doradczyń pracujących z gospodyniami wiejskimi. Szeroka tematyka szkoleń organizowanych przez Centrum w 2020 dotyczy m.in. zdrowego żywienia, produktów lokalnych, przedsiębiorczości, zastosowania ziół, ogrodów przydomowych, produktów pszczelarskich oraz zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych.

Kolejnym zagadnieniem omawianym w trakcie szkolenia była współpraca z LGD objętym instrumentem zwanym jako Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Wykład dotyczył obecnego funkcjonowania lokalnych grup działania, rodzaju działalności i podejmowanych zadań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przestrzeni kilkunastu lat. Poruszono istotną kwestię zanikającej roli aktywizacji społeczności lokalnej przez grupy oraz wyzwania nowego okresu programowania dla LGD. Przyszłość grup w znacznej mierze zależeć będzie od budżetu na lata 2021 – 2027.

10   6
Fot. ŚODR Modliszewice

Ostatnim omawianym tematem w trakcie szkolenia, była nowa inicjatywa wspierająca rozwój obszarów wiejskich tzw. Inteligentne Wioski (Smart Villages). Wykład oraz przeprowadzone warsztaty dotyczyły koncepcji w zakresie kształtowania wsi. Idea Inteligentnych wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które opierają się na swoich istniejących zasobach i majątku, jak i na rozwijaniu nowych możliwości, jakie niosą ze sobą najnowsze technologie i rozwiązania cyfrowe.


13   11
Fot. ŚODR Modliszewice

Przytoczone obszary działań to wzajemnie przenikające się inicjatywy, zazębiające się zakresy poszczególnych organizacji i mieszkańców obszarów wiejskich wskazujące na kompleksowe i bezpośrednie oddziaływanie na poziom i jakość życia na wsi. To także nowe wyzwania dla doradców kształtujących rozwój obszarów wiejskich, które w znaczący sposób wpływają m.in. na aktywność wiejskich kobiet oraz zmieniają obraz polskiej wsi.

K. Boba
DROW, CDR O/Kraków