logotypy ue cdr ksow prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt pt. „Promocja dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na bazie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”. Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019.

Celem operacji jest wzmocnienie potencjału Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych poprzez wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych upowszechniających ideę edukacji w gospodarstwach rolnych.

Zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Druk ulotek

Ulotki będą zawierać wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące OSZE, przydatne zarówno gospodarstwom zainteresowanym członkostwem w Sieci, jak i zachęcające potencjalnych klientów wizytę w Zagrodzie Edukacyjnej. Przedstawimy syntetycznie ideę oraz zasady funkcjonowania Sieci w tym przede wszystkim: czym jest zagroda edukacyjna, jaką ofertę edukacyjną oferują gospodarstwa oraz jakie są zasady przynależności do Sieci.

2. Druk pocztówek

Pocztówki pełnić będą dwojaką funkcję: z jednej strony mogą zostać wykorzystane jako klasyczna kartka pocztowa, z drugiej zaś, dzięki ciekawemu projektowi graficznemu, są też nośnikiem informacji nt. Gospodarstw Edukacyjnych. Wykorzystanie odpowiednich grafik odwołuje się bezpośrednio do idei oraz celów realizowanych w ramach działalności edukacyjnej; chodzi tu o edukacje w zakresie: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz dziedzictwa kultury wsi.

3. Druk informatora

W informatorze treści profilowane są pod kątem młodzieży szkolnej, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, rodziców. Oprócz informacji merytorycznych dotyczących OSZE pojawia się również baza gospodarstw z podziałem na województwa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji:

Idea zagród edukacyjnych rozwijana od 2011 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie owocuje na dzień dzisiejszy liczbą 279 gospodarstw członkowskich Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzących profesjonalne usługi edukacyjne oparte o potencjał rolniczy wsi. Dynamiczny rozwój Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych ma dla sektora rolnego znaczenie między innymi w zakresie budowanie relacji z potencjalnymi i przyszłymi konsumentami oraz jako źródło nowych możliwości zatrudnienia i dodatkowego dochodu dla rolników.

Druk ulotek, pocztówek oraz informatora OSZE jest kontynuacją działań informacyjno-promocyjnych OSZE podjętych przez CDR O/Kraków w roku 2011 w ramach tworzenia i rozwoju idei Gospodarstw Edukacyjnych. Przez te lata udało się rozpowszechnić, spopularyzować i rozwinąć struktury OSZE. W tym momencie Sieć liczy 279 gospodarstw oferujących możliwość poznania i doświadczenia pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa, gamą kolorów, kształtów, dźwięków, zapachów i smaków wsi.