W artykule pragniemy zaprezentować Grupę operacyjną pn. WITRUALNE POLE, która jest w trakcie realizacji operacji w ramach działania „Współpraca”. Projekt dotyczy wdrożenia nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwisu internetowego umożliwiającego zamówienie uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika, na konkretnym, wydzielonym obszarze pola uprawnego.

Szanowni Państwo! Właśnie w trakcie jest kolejny nabór na działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedmiotem realizacji operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), tj. krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszące lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujące się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami – na zasadach płatności zryczałtowanej.

Szczegóły i dokumenty aplikacyjne na stronie: ARIMR.

Działanie „Współpraca” zaplanowane jest z myślą o realizacji jednego z ważniejszych priorytetów, zarówno Unii Europejskiej, jak też Rządu, dotyczącego zwiększenia udziału rolników w dochodach ze sprzedaży produktów rolnych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej. Wsparcie udzielane w ramach działania „Współpraca” ma za zadanie przyczyniać się do rozwoju gospodarstw rolnych poprzez opracowywanie i wprowadzanie do praktyki rolniczej innowacyjnych rozwiązań, wypracowanych dzięki współpracy rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i partnerów społecznych, doradztwa rolniczego lub władz lokalnych w ramach działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań zwiększy się konkurencyjność polskiego rolnictwa. 

Realizacja projektu jest wdrożeniem pomysłu wynikającego z potrzeb rynku. Beneficjentami projektu będą rolnicy oraz konsumenci szukający produktów rolnych pochodzących ze sprawdzonego źródła.  

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwisu internetowego umożliwiającego zamówienie uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika, na konkretnym, wydzielonym obszarze pola uprawnego. Realizacja projektu stworzy nowe możliwości dla rolników oraz konsumentów na obszarze całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem małych gospodarstw rolnych. Przedmiotem sprzedaży, podnoszącym znacząco cenę, będzie nie tylko produkt, ale przede wszystkim świadczona przez rolnika usługa uprawy. Nowy model sprzedaży produktów rolnych powinien zapewnić transparentność w zakresie pochodzenia produktów, ich jakości oraz metod uprawy. Realizacja projektu przyczyni się także do skrócenia łańcucha dostaw, ponieważ serwis internetowy będzie jedynym „pośrednikiem” pomiędzy rolnikiem, a konsumentem.

W celu kompleksowej realizacji projektu zostało powołane konsorcjum składające się z przedstawicieli świata nauki, biznesu, technologii informatycznych oraz rolnictwa.

W skład konsorcjum pod nazwą „Grupa Wirtualne Pole” wchodzą następujące podmioty:

1. IQon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – lider projektu

iqon

2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  – partner

ur

3. Grzegorz Patoła (właściciel gospodarstwa rolnego) – partner

4. Marcin Natanek (przedsiębiorca) – partner

 

CEL i EFEKTY PROJEKTU

Realizacja projektu "Wirtualne pole - realny produkt" - stworzenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych  jest wirtualną odpowiedzią na realne potrzeby rynku. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwisu internetowego umożliwiającego zamówienie uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika, na konkretnym, wydzielonym obszarze pola uprawnego.

Zależy nam, aby efekt projektu – nowoczesna platforma internetowa – przynosił szereg korzyści zarówno dla rolników jak i konsumentów. Konsumenci uzyskają wpływ, na jakość, źródło oraz sposób uprawy warzyw, owoców, ziół. Konsument, przy współpracy z rolnikiem, będzie mógł stworzyć swój „ogródek warzywny”, w którym uprawiane będę wybrane przez niego produkty, w określonej lokalizacji oraz systemie uprawy. Co więcej konsument będzie mógł bezpośrednio zaangażować się w proces uprawy. 

Dla rolników serwis będzie dodatkową możliwością sprzedaży produktów rolnych bezpośrednio do konsumenta. Co istotne rolnik w momencie zakładania uprawy będzie mógł określić cenę za „prowadzenie ogródka” oraz za produkty, które się w nim się znajdą, co ograniczy ryzyko niepewności cenowej. Rolnik będzie mógł także zaoferować konsumentowi dodatkowe usługi związane z rolnictwem np. przechowywanie produktów, przetwarzanie itp. Projekt może być także ciekawym rozwiązaniem dla osób posiadających miejsca noclegowe, którzy będą mogli stworzyć dla swoich gości dodatkową ofertę łączącą w sobie wypoczynek z prowadzeniem „własnego ogródka”.

Nowy model sprzedaży produktów rolnych powinien zapewnić transparentność w zakresie pochodzenia produktów, ich jakości oraz metod uprawy. Realizacja projektu przyczyni się także do skrócenia łańcucha dostaw, ponieważ serwis internetowy będzie jedynym „pośrednikiem” pomiędzy rolnikiem, a konsumentem.

OBECNY STAN REALIZACJI

Z początkiem marca minęła dokładnie połowa okresu realizacji projektu. Można ją określić częścią teoretyczną. Do tej pory wspólnie z partnerem projektu Uniwersytetem Rolniczym przygotowaliśmy, a następnie przeprowadziliśmy wywiady ankietowe z grupą konsumentów i rolników z Małopolski. Była to bardzo ważna część projektu, ponieważ zależy nam, żeby od początku użytkownicy końcowi, czyli rolnicy i konsumenci mieli wpływ na tworzenie serwisu.  Ponadto Uniwersytet Rolniczy przygotował dla nas m.in. tzw. „bazę wiedzy rolniczej” zawierającą szereg informacji dotyczących m.in.: uprawy, ochrony, sposobów przechowywania i wykorzystania ponad 50 gatunków warzyw, owoców i ziół oraz narzędzie do kalkulacji ekonomicznych dotyczące upraw poszczególnych produktów rolnych. W drugiej części projektu powyższe dane będą przystosowywane do wymagań programistów, tak aby na ich bazie tworzyć proste narzędzia ułatwiające rolnikom i konsumentom korzystanie z platformy np. kalkulatory pozwalające konsumentom określić roczne spożycie produktów oraz wielkość swojego ogródka.

Obecnie trwają testy platformy, których celem jest weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów oprogramowania. Dzięki temu możemy szybko reagować na wykryte nieprawidłowości.

Jednocześnie przygotowujemy się do bardziej realnych testów, dotyczących samego procesu uprawy tzw. „mini- poletek, a następnie platformy.  W testach wezmą udział rolnicy oraz konsumenci. Ten rodzaj testów potrwa od kwietnia b.r. do lutego 2022.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu systemu (zarówno rolników jak i konsumentów) zapraszamy do kontaktu. Zgodnie z harmonogramem projektu wdrożenie gotowego systemu jest planowane na marzec 2022 r.

Więcej informacji stronie projektu: wirtualnepole.pl

Autorzy:
Grzegorz Patoła – partner konsorcjum, właściciel gospodarstwa rolnego
Waldemar Gorajczyk – Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie Oddział w Krakowie

{gallery}2021/22{/gallery}