Prawo do używania znaku „Produkt Tradycyjny z Małopolski” może być przyznane podmiotom wytwarzającym wyłącznie produkty tradycyjne z obszaru geograficznego województwa małopolskiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Oznaczenie stanowi znak towarowy zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, do którego wyłącznie uprawnionym jest Województwo Małopolskie.

 

Zasady przyznawania znaku określa Regulamin używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski, którego podstawę stanowi Uchwała nr 912/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 roku.

Znak może być przyznany dla produktów rolnych i środków spożywczych oraz napojów spirytusowych w poszczególnych klasach towarowych określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu. Prawo do używania Znaku może być przyznane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, których siedziba przedsiębiorstwa, zakład produkcyjny lub gospodarstwo rolne znajduje się na obszarze województwa małopolskiego.

Prawo do używania Znaku udzielane jest nieodpłatnie na okres 3 lat i obejmuje prawo do:

a) umieszczania Znaku na opakowaniu danego produktu tradycyjnego,

b) umieszczania Znaku obok nazwy lub znaku towarowego Użytkownika wraz ze wskazaniem, którego produktu tradycyjnego dotyczy, na papierze firmowym oraz we wszelkich innych drukach reklamowych,

c) używania Znaku w reklamie prowadzonej za pośrednictwem mediów.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, a potwierdzeniem udzielenia prawa do używania Znaku jest wydanie stosownego certyfikatu.

Województwo Małopolskie ma prawo, w każdym czasie, przeprowadzać kontrolę dotyczącą zachowywania zasad używania Znaku, w tym przestrzegania zasad i warunków wytwarzania produktów tradycyjnych, dla których oznaczania zostało udzielone prawo ochronne do Znaku.

Więcej informacji:

Regulamin używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski

Lista Produktów Tradycyjnych