Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:

 1. Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.
 2. Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz  uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Podstawowe zasady wynikające z powyższych przepisów:

 • Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych oraz podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa grzybów są obowiązane posiadać atesty na grzyby:

1) świeże, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest dokonywana przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów;

2) suszonych, pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 3 ustawy jest dokonywana przez grzyboznawcę.

 • Zakłady przetwórcze są obowiązane zapewnić nadzór grzyboznawcy nad procesem technologicznym przetwórstwa grzybów.
 • Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:

1) wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach;

2) pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

 • Zakłady żywienia zbiorowego mogą używać do przygotowywania potraw grzybów, jeżeli grzyby te posiadają odpowiedni atest.
 • Wzór atestu na grzyby świeże określa załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Wzór atestu na grzyby suszone określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
 • Grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego, są wprowadzane do obrotu w opakowaniu.
 • Rozporządzenie określa zasady oznakowania przetworów grzybowych.
 • Rozporządzenie określa sposób nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów oraz grzyboznawców.

Ewidencję osób, które uzyskały uprawnienia klasyfikatora grzybów, prowadzą i przechowują stacje sanitarno-epidemiologiczne, w których uprawnienia te zostały nadane, a ewidencję osób, które uzyskały uprawnienie grzyboznawcy — Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

 • Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wykaz i rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące punkty skupu owoców, warzyw sezonowych i runa leśnego, w tym grzybów mają obowiązek dokonania zatwierdzenia i rejestracji swojej działalności.

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (w tym zbieranie runa leśnego) oraz działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, mają obowiązek dokonania rejestracji swojej działalności w państwowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 

Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.