czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Dofinansowanie

Rolnicy i członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie na uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć turystycznych na wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w dwóch typach operacji:

 1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
 2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


1. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - wysokość ws parcia to 100 000 zł.

W ramach Poddziałania 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, będzie przyznawana pomoc finansowa w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej przez osoby fizyczne.

Warunki przyznania pomocy

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:

 • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik;
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. Euro;
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca;
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Biznesplan powinien zakładać, że:

 • miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w miejscowości, należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z  wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej;
 • nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Pomoc nie będzie przyznawana osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

W ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie:

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • turystyki wiejskiej;
 • przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych;
 • świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej;
 • działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych oraz działalności weterynaryjnej.

Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych

Kryteria wyboru mogą w szczególności preferować operacje:

 • charakterze innowacyjnym;
 • realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
 • realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
 • zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (nie dotyczy samozatrudnienia);
 • realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.

 

2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Jest to działanie, w ramach którego pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

 1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspierania partycypacji społeczności lokalnej w realizację LSR;
 2. rozwoju przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; podejmowania działalności gospodarczej;
 3. dywersyfikacji źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 4. podnoszenia kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
 5. rozwoju produktów lokalnych;
 6. rozwoju rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
 7. zachowania dziedzictwa lokalnego;
 8. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych;
 9. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Beneficjentem (w zależności od zakresu operacji) może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.
 • w przypadku projektów grantowych beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania (LGD), a odbiorcami realizującymi „mikro-projekt” może być:
 • osoba fizyczna,
 • inna niż LGD osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.
 • grupa nieformalna, tj. np. koła gospodyń wiejskich.

Biznesplan zawiera co najmniej:

 1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 2. wskazanie celów pośrednich i końcowych;
 3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągniecia celów pośrednich i końcowych.

Maksymalna kwota pomocy dla operacji ustalana przez LGD to:

 • 2 mln zł w przypadku beneficjenta w zakresie infrastruktury technicznej;
 • do 500 000 zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego;
 • jednostki sektora finansów publicznych do 500 000 zł na jedną miejscowość w zakresie innym niż infrastruktura techniczna;
 • do 300 000 zł dla pozostałych beneficjentów;
 • jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych;
 • jedną operację własną LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych.


<<<   WRÓĆ