czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Wymagania sanitarne

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 594)   czytaj

W świetle obowiązującego prawa pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi osoba produkująca lub wprowadzająca żywność do obrotu. Ona też odpowiada za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną żywności. Do grupy osób wprowadzających żywność do obrotu zaliczani są także realizatorzy zorganizowanego żywienia, w tym obiekty turystyki wiejskiej świadczące usługi żywieniowe dla swoich gości niezależnie od skali prowadzonej działalności.

Gospodarstwa agroturystyczne świadczące usługi żywieniowe mają obowiązek zgłoszenia wniosku o wpis do rejestru zakładów działających w branży spożywczej prowadzonego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności, natomiast nie jest dla nich wymagane uzyskanie zgody i zatwierdzenia zakładu.

 

Podstawowymi narzędziami zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest realizacja następujących zasad:

  • Dobra Praktyka Higieniczna – działania, które musza być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności;

  • Dobra Praktyka Produkcyjna - działania, które musza być podjęte i warunki, które muszą być spełniana, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności zgodnie z przeznaczeniem;

  • HACCP – system polegający na samokontroli, opierający się na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się zagrożenia żywności i odpowiednim zareagowaniu, jeśli niebezpieczeństwo wystąpi.

Poradnik dla kwaterodawców obejmujący zasady bezpieczeństwa żywności w kwaterach agroturystycznych zatwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego został opracowany przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”


poradnikGG
Poradnik "ZASADY GHP I GMP W GOSPODARSTWACH AGRUTURYSTYCZNYCH"
Publikację przygotowała Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"


 

<<<   WRÓĆ