LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Szkolenia dla LGD/LGR - odpłatne

Informacja dotycząca szkoleń proponowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie dla lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich na I poł. 2015 r.

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przesyła informację o szkoleniach, które planuje przygotować w I półroczu 2015 r. dla przedstawicieli lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich oraz innych osób zaangażowanych we wdrażaniu LSR i LSROR.

 

1. Techniki komunikacji społecznej organizacji pozarządowej (komunikacja w organizacji, socjologia komunikowania masowego, public relations, debata i techniki argumentacji, techniki negocjacji, techniki prezentacji, marketing społeczny, współdziałanie, wystąpienia publiczne.

 

Planowany termin: 27-29.04.2015 r.

 

Szkolenie przewidziane jest jako trzydniowe, adresowane do przedstawicieli lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich, przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji kultury, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy poszerzający wiedzę i doskonalący umiejętności przedstawicieli partnerstw w zakresie komunikacji społecznej. Program szkolenia będzie realizowany poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe.

Głównym celem szkolenia będzie przekazanie aktualnej wiedzy na temat  technik komunikacji społecznej które można wykorzystywać w pracy organizacji pozarządowych w tym lokalnych grup działania w celu kształtowania, modyfikacji lub zmiany, postaw i zachowań zgodnie z interesami i wartościami oddziałujących na siebie nadawców i odbiorców. Techniki te są szczególnie przydatne dla podmiotów zaangażowanych w rozwój lokalny i regionalny, szczególnie lokalnym grupom działania, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym.

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone metodami aktywnymi co pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu LGR lub LGD, służące kreowaniu wizerunku partnerstwa, a także aktywizowaniu lokalnych społeczności do aktywnego uczestnictwa w realizacji planów strategicznych.

Organizatorzy zakładają, że dla uczestników szkolenia ważnym elementem ich pracy jest wiedza oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej w ramach kontaktów wewnątrz organizacji jak również ze społecznością lokalną, przedstawicielami władz, mediami itp.

Zajęcia warsztatowe stworzą warunki do poznania sposobów, metod i technik komunikacji społecznej z elementami komunikacji interpersonalnej, wymiany doświadczeń w tym zakresie i będą służyć doskonaleniu relacji z organizacjami współpracującymi oraz skuteczniejszej aktywizację społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia we własnym środowisku.

 

2. „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe

 

Planowany termin: 11-13.05.2015 r.

 

Szkolenie trzydniowe adresowane do członków Zarządu i pracowników biura LGD, LGR.

Tematyka będzie obejmować wykłady z zakresu m.in. nowoczesnych teorii zarządzania organizacją; kultury organizacji i jej szczególnej roli w partnerstwie trójsektorowym jakim jest lokalna grupa działania; strategii rozwoju organizacji, metod komunikacji i aktywizacji członków poprzez indywidualizację zadań i wyznaczanie ról.

Zajęcia warsztatowe dostarczą wiedzy i wesprą umiejętności w zakresie analizy potencjału organizacji i metodyki budowania strategii rozwoju organizacji typu partnerstwo trójsektorowe jakim jest lokalna grupa działania, w celu aktywizowania członków partnerstwa do podejmowania wspólnego wysiłku w kierunku propagowania działalności LDG i podejścia LEADER.

 

3. Zakończenie wdrażania i ewaluacja wyników LSR/LSROR

 

Planowany termin: 05-07.05.2015 r.

 

Szkolenie zaplanowane zostało na trzy dni, jest adresowane do przedstawicieli władz (zarząd, organ decyzyjny, komisja rewizyjna) i pracowników lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie władz LGD/LGR do zakończenia procesu wdrażania LSR/LSROR oceny stopnia realizacji celów i osiągnięcia wskaźników, a także ewaluacja stanu zmiany jaka nastąpiła na obszarze objętym realizacją strategii rozwoju.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo-seminaryjny. Obok wykładów teoretycznych poszerzających wiedzę z zakresu badań ewaluacyjnych, identyfikacji i analizy potencjału partnerstwa, przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności przedstawicieli partnerstw w zakresie działań analityczno-oceniających, a także zajęcia seminaryjne wykorzystujące doświadczenie uczestników nabyte w trakcie realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa.

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone metodami aktywnymi co pozwoli uczestnikom udoskonalić umiejętności przydatne w procesie analizy i krytycznej oceny rezultatów będących wynikiem pracy partnerstwa w zakresie realizacji strategii, wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji przydatnych w nowym okresie programowania.

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy podejmą próbę opracowania metodologii badania ewaluacyjnego typu ex-post, a także zaprogramowania scenariusza spotkania zamykającego proces wdrażania strategii. Poznają również jeden ze sposobów identyfikacji i analizy potencjału partnerstwa, ocenią jego użycie we wdrażaniu LSR/LSROR (2007-2013) oraz opracują rekomendacje do wykorzystania w nowym okresie programowania (2014-2020).

 

4. Zarządzanie projektami grantowymi.


Planowany termin: 17-19.06.2015 r.

 

Szkolenie trzydniowe adresowane do członków Zarządu i pracowników biura LGD, LGR.

Tematyka będzie obejmować wykłady i warsztaty z zakresu przygotowania partnerstw do realizacji projektów grantowych.

Projekt grantowy – zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Zasady realizacji projektów grantowych reguluje ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Z uwagi na fakt, iż PG są jedną z metod wdrażania LSR w okresie 2014-2020, powinny zostać uwzględnione w strategii już na etapie jej tworzenia (pod warunkiem, że LGD w ogóle decyduje się na wdrażanie PG, ponieważ nie jest to obowiązkowe). Kluczowe jest zwłaszcza wykazanie w jaki sposób PG przyczynią się osiągania celów LSR oraz określenie planowanych efektów ich realizacji.

 

Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu obejmujący 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych o standardzie***, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty dydaktyczne wyniesie ok. 857,00 zł netto (1002,81 zł brutto + opłata miejscowa 1,60).

 

Składniki kosztorysu na 1 osobę:


Noclegi: 180,00 (netto) 194,40 (brutto)

Wyżywienie: 162,00 (netto) 174,96 (brutto)

Materiały szkoleniowe: 35,00 (netto) 43,05 (brutto)

Koszty dydaktyczne: 480,00 (netto) 590,40 (brutto)

Opłata miejscowa: 1,60

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanych szkoleń zostaną podane na początku 2015 r. wraz z planowanymi terminami.

 

Uwaga:

 

Szkolenia będą mogły być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w każdym z nich wyrazi co najmniej 25 osób.

 

Zajęcia będą odbywały się w CDR O/Kraków, ul Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

 

Osoba do kontaktu:

 

Klaudiusz Markiewski

Kierownik Działu ROW

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 12 424 05 26

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl