LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Projekty współpracy lokalnych grup działania po nowemu

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, to działanie dla LGD, które w latach 2016-2022 będą wdrażać lokalne strategie rozwoju.

 

Projekt rozporządzenia MRiRW w szczególności zawiera formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność; kryteria wyboru operacji oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy.

 

Pomoc będzie przyznawana na operacje polegające na przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy na:

1)        wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2)        rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;

3)        zachowania dziedzictwa lokalnego;

4)        budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

5)        promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;

6)        stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

 

Pomoc będzie przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu przedsięwzięcia, jeżeli:

1)      koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2)      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

3)      przygotowywany projekt współpracy:

a)      jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez lokalne grupy działania,  uczestniczące w realizacji operacji,

b)      przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSR każdej LGD uczestniczącej w realizacji operacji oraz przypisanych do tego celu wskaźników.

 

Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy będzie przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy a złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Pomoc będzie przyznawana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, jeżeli:

1)      projekt ten:

a)      nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych w zakresie, w jakim będzie realizowany przez LGD,

b)      jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez lokalne grupy działania,  uczestniczące w realizacji operacji,

c)      inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy lub ta LGD posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres podlegania zobowiązaniom do zapewnienia trwałości operacji;

2)      realizacja projektu współpracy nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy będzie przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż czterech etapach a złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

W przypadku projektu współpracy międzyterytorialnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli dodatkowo całkowite planowane koszty kwalifikowalne wynoszą co najmniej 50 tys. złotych.

 

W przypadku operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy pomoc będzie przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż pięciu etapach a złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy będzie przyznawana, jeżeli ponadto operacja uzyska co najmniej 21 punktów w ramach oceny według następujących kryteriów wyboru:

1)      cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR wszystkich LGD uczestniczących w realizacji tego projektu współpracy, za które przyznaje się 4 pkt.;

2)      projekt współpracy ma innowacyjny charakter rozumiany jako wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych, za które przyznaje się 6 pkt.;

3)       projekt współpracy zakłada, że w wyniku jego realizacji zostanie utworzone przynajmniej jedno miejsce pracy, za które przyznaje się 6 pkt.;

4)      udokumentowane doświadczenie LGD uczestniczących w realizacji projektu współpracy w realizacji co najmniej:

a)      trzech projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy, za które przyznaje się 4 pkt.,

b)      jednego, lecz nie więcej niż dwóch projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy, za które przyznaje się 2 pkt.;

5)      budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny i racjonalny podział wydatków między LGD uczestniczącymi w realizacji projektu współpracy oraz pozostałymi partnerami, za które przyznaje się 3 pkt.;

6)      w realizację projektu współpracy zaangażowany jest co najmniej jeden partner zagraniczny, za które przyznaje się 8 pkt.;

7)      projekt współpracy jest projektem:

a)      zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie realizowane przez każdego z partnerów jest odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów, za które przyznaje się 4 pkt.,

b)      symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym zakresie zadania są realizowane przez partnerów, za które przyznaje się 2 pkt.

 

 

 

 

 

 

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1)      w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy:

a)      organizacji i przeprowadzenia spotkań partnerów, w tym koszty:

-          podróży lub pobytu osób zaangażowanych w przygotowanie projektu współpracy,

-          najmu sprzętu lub pomieszczeń,

-          tłumaczeń,

-          opracowania, druku lub powielenia materiałów,

b)      zakupu usług;

2)      w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy:

a)      ogólne,

b)      zakupu robót budowlanych lub usług,

c)      zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

d)     najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

e)      zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

f)       zakupu rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów,

g)      wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także inne koszty ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu, chyba że stanowią eksponaty.

 

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na:

1) przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 marca 2021 r.;

2) realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy składane będą w formie pisemnej w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba LGD umocowanej do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji operacji.

 

 

 

Przykłady projektów współpracy realizowanych w latach 2007-2013

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl