LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Od dnia 1 stycznia 2016 roku sprzedaż bezpośrednia według nowych zasad.

Ciekawy tekstOd dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy prawne regulujące sprzedaż bezpośrednią produktów rolno – spożywczych przez rolników.

 

 

Są to:

ü  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;

ü  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;

 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 699)reguluje opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej.

Ustawa wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.:

 1. —  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. —  ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 3. —  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. —  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 5. —  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

 

Istota wprowadzanych zmian podlega na zaliczeniu przychodów z realizowanej przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na wprowadzeniu możliwości ich opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z tej działalności przychody nieprzekraczające 150 000 euro rocznie.

 

Zastosowanie powyższych uregulowań jest możliwe w przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

 1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  1. w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
  2. na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;
 2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
 3. sprzedaż następuje wyłącznie:
 4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży.

 

Ponadto w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w art. 3, który zwalnia z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej i stosowania zapisów ustawy, uwzględniono działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa powyżej.

 

Ponadto, od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują również przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. 2015 poz. 1703), uchylającego zapisy rozporządzenia MRiRW z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

 

zobacz Ustawę   

zobacz Rozporządzenie

 

Więcej informacji i przepisy prawne www.produktyregionalne.edu.pl 

 

Klaudia Kieljan CDR O/Kraków

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl