LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Wytyczne dotyczące Ewaluacji LEADER / CLLD

ZapowiedziUkazało się polskie tłumaczenie praktycznego przewodnika dla podmiotów oceniających LEADER/RLKS.

 

 

Przewodnik ma pomóc w realizowaniu nowych zadań ewaluacyjnych, takich jak ocena wkładów podstawowych i uzupełniających LEADER/RLKS w osiągnięcie celów polityki oraz rezultatów i oddziaływania PROW, a także monitorowaniu i ewaluacji strategii RLKS. W oparciu o istniejące ramy prawne i wskazówki, wytyczne mają ułatwić zainteresowanym stronom ewaluację interwencji, podejmowanych w ramach LEADER/RLKS oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie tych działań. W tym celu w wytycznych zamieszczono praktyczne porady na temat przygotowania i przeprowadzenia działań ewaluacyjnych dotyczących LEADER/RLKS, w przypadku, gdy są one prowadzone w ramach ewaluacji PROW, ale także podczas ewaluacji/samooceny na poziomie lokalnym.

 

Wytyczne dotyczące ewaluacji LEADER/RLKS zostały opracowane na potrzeby różnych grup zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich: Instytucje Zarządzające, Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich, Ewaluatorzy, Urzędnicy DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalne Grupy Działania.

 

Wytyczne podzielone są na następujące części:

W części 1 przedstawiono LEADER/RLKS jako część polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz pokazano jego powiązania z innymi instrumentami RLKS finansowanymi z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W części tej omówiono cel i ramy prawne ewaluacji. Przedstawiono również koncepcję ewaluacji oraz rolę różnych zainteresowanych stron w procesie ewaluacji.

W części 2 wyjaśniono cykl ewaluacji na poziomie PROW oraz opisano, w jaki sposób oceniać wkłady LEADER/RLKS w osiąganie celów na poziomie unijnym, krajowym i na poziomie PROW. Obejmuje to ocenę wkładów podstawowych i uzupełniających operacji LEADER/RLKS w cele szczegółowe rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w tej części opisano również ocenę mechanizmu wdrażania LEADER/RLKS oraz ocenę wartości dodanej.

Część 3 zawiera zalecenia dla LGD, dotyczące sposobu przeprowadzania działań ewaluacyjnych na poziomie lokalnym oraz wsparcia, które LGD mogą otrzymać w tym zakresie od IZ, krajowych sieci obszarów wiejskich i innych zainteresowanych stron. W części tej opisano również szereg narzędzi i przykładów, które można wykorzystać w ewaluacji LEADER/RLKS na poziomie lokalnym. Skoncentrowano się na strategiach finansowanych wyłącznie w ramach EFRROW.

 

Zapraszamy do lektury - czytaj TUTAJ

 

Źródło: ksow.pl

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl