LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Zasady konkurencyjności w PROW 2014-2020

W skrócieZasady konkurencyjności wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - najważniejsze zmiany od 21 lutego 2018 r. 

Podstawy prawne

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
 • 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396)

Wyłączenie stosowania zasad konkurencyjności: (art. 43a ust. 5 ustawy)

 • zadania o wartości poniżej 30 000 euro
 • każde dobrowolne zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych – przetarg nieograniczony albo przetarg ograniczony

Najkorzystniejsza oferta (art. 43a ust. 3 ustawy)

 • w zapytaniu ofertowym możliwe jest teraz określenie jednego kryterium 

Termin ustalania wartości zadania (art. 43a ust. 5a ustawy)

 • Ustalenie wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – nie wcześniej niż
 • 3 miesiące / 6 miesięcy (roboty budowlane)
 • przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą

Brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 43a ust. 5c ustawy)

 • W przypadku gdy:
 • nie została złożona żadna oferta / oferta dodatkowa
 • złożono oferty dodatkowe o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie
 • wszystkie oferty zostały odrzucone
 • Beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo.

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy (art. 43a ust. 5d ustawy)

 • Uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy – beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania

Nowe rozporządzenie (art. 43a ust. 6 ustawy)

 • Zmiana delegacji do wydania rozporządzenia –
 • 21 lutego 2018 r. utraciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106)
 • Konieczne wydanie nowego rozporządzenia, dostosowanego do zmian przepisów ustawy PROW 2014–2020.
 • Rozporządzenie uwzględnia także uwagi i wnioski beneficjentów oraz agencji płatniczej i podmiotów wdrażających wynikające z doświadczeń w stosowaniu przepisów dotychczasowych.

Nowe przepisy rozporządzenia nie wynikające wprost ze zmiany ustawy

 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej)
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni)
 • doprecyzowanie przepisu: w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści)
 • wykaz ofert - dodatkowy element protokołu
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do kwoty kosztów poniesionych w ramach tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego)
 • brak sumowania zmniejszeń 

Nowość - oferty dodatkowe

 • Beneficjent obowiązkowo wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu

Przepisy przejściowe – ustawa

zamówienia publiczne:

 • zmienione przepisy stosuje się także do postępowań wszczętych i niezakończonych
 • wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności w przypadku każdego dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego; postępowania „dobrowolne” oceniane pod kątem zgodności z ustawą Pzp - zmiana korzystna dla beneficjentów
 • postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawcy:
 • decyduje moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR
 • udostępnienie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń przed 21 lutego 2018 r. i przed tym dniem nie została zawarta umowa z wybranym wykonawcą – stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym
 • nie ma znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy

Zakończenie postępowania bez wyboru wykonawcy

 • WAŻNE: przepisy (zarówno dotychczas jak i obecnie obowiązujące) umożliwiają zakończenie postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert
 • postępowanie musi zostać powtórzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie ponownego wszczęcia postępowania
 • Przepisy przejściowe - rozporządzenie
 • przepisy wynikające wprost ze zmienionych przepisów ustawy obowiązują zgodnie z przepisem przejściowym do ustawy
 • regulacje wprowadzane rozporządzeniem znane podmiotom co do zasady powtarzają rozwiązania zawarte w poprzednim rozporządzeniu - mogą być zatem stosowane przez beneficjentów, którzy rozpoczęli postępowanie przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia

Przepisy przejściowe - rozporządzenie

 • nowe przepisy są dla beneficjentów korzystne lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
 • wyjątek – § 3(oferty dodatkowe) – nie będzie miał zastosowania do postępowań wszczętych i niezakończonych
 • nowy obowiązek wezwania do złożenia ofert dodatkowych - ze względu na etap, na którym znajdują się postępowania może być to niemożliwe
 • sankcja w przypadku zaniechania wezwania do złożenia ofert dodatkowych - nie powinna być stosowana w przypadku beneficjentów, którzy rozpoczęli postępowania na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia.

Źródło: MRiRW

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl