LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zmiana rozporządzenia

To już było  Dnia 11 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przyjęte rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców poprzez umożliwienie wdrażania operacji przyczyniających się do podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarach objętych LSR.

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu dostosowanie obecnego brzmienia tego rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Zmiana rozporządzenia podyktowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zgodnie z którym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisowi będzie podlegał adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca takie miejsce posiada).

Mając na uwadze powyższe wprowadzono zmianę brzmienia przepisu polegającą na rozszerzeniu dotychczasowego wymogu zgodności miejsca wykonywania działalności gospodarczej wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z obszarem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na warunek, zgodnie z którym w przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i posiadających miejsce wykonywania działalności gospodarczej wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, miejsce to musi być zgodne z obszarem LSR. W przypadku braku takiego wpisu w zakresie (stałego) miejsca wykonywania działalności gospodarczej – warunkiem przyznania pomocy będzie zamieszkanie osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na obszarze LSR. Takie rozwiązanie ułatwi stworzenie zamkniętego katalogu dokumentów potwierdzających przedmiotowy warunek przyznania pomocy.

Zgodnie bowiem z powyższym przepisem przedsiębiorca, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, ma możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na start”. Polega ona na zwolnieniu ww. przedsiębiorcy z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej i dotyczy tylko tych z ww. przedsiębiorców, którzy spełniają warunki do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.

Z tego względu wprowadzono zmianę w brzmieniu, które umożliwi beneficjentom poddziałania (w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) skorzystanie z powyższego udogodnienia bez ponoszenia konsekwencji związanych ze wstrzymaniem wypłaty pomocy pierwszej – 80% transzy pomocy. Nie oznacza to jednak zaniechania weryfikacji powyższego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Warunek ten będzie stanowił podstawę wypłaty drugiej – 20% transzy pomocy, przy czym stosowne postanowienia zostaną wprowadzone w formularzu umowy o przyznaniu pomocy. Takie rozwiązanie może co prawda skutkować koniecznością rezygnacji z części przysługującego beneficjentowi uprawnienia (dotyczy beneficjentów, którzy zrealizują biznesplan w okresie krótszym niż 6 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej i chcący szybciej otrzymać wypłatę drugiej transzy pomocy), jednakże pozwoli ograniczyć czynności związane z monitorowaniem przez beneficjenta oraz samorządy województw wykonania tego zobowiązania, a także ograniczeniem zwrotu wypłaconej pomocy w sytuacji, w której beneficjent nie dopełniłby obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej po zaprzestaniu korzystania z „ulgi na start” dopiero po wypłacie całości pomocy. Ponadto konieczne jest zastąpienie występujących w treści zmienianego rozporządzenia odesłań do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zastąpienie ich odesłaniem do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Zmiany wprowadzone powyższym rozporządzeniem są bardzo korzystne dla potencjalnych beneficjentów przedmiotowego poddziałania i przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

[Opracowano na podstawie uzasadnień 

do wprowadzania zmian do ww Rozporządzenia]

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl