LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

To już było  Dnia 28 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, miała na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów zmienionej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie trybu wyboru wykonawców, jak również zmiany dotyczącej postanowień, które może zawierać umowa o przyznaniu pomocy oraz dodatkowych usprawnień dla beneficjentów związanych ze sprawozdawczością z realizacji operacji.

 

Zmiana rozporządzenia zmieniającego miała m.in. na celu dostosowanie zakresu określonego w rozporządzeniu do zakresu określonego w PROW 2014–2020, w ramach głównego celu szczegółowego 6B, realizowanego przez działanie LEADER.

W § 2 w pkt 4 wyrazy „budowy lub przebudowy” zastąpiono wyrazem „rozwoju” ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Zmiana jest korzystna zarówno dla lokalnych grup działania jaki i beneficjentów działań w zakresie współpracy ze względu na szeroko rozumiane znaczenie słowa „rozwój”, który może zawierać kompleksowe działania na rzecz podniesienia poziomu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zastąpienie zapisu „budowy lub przebudowy” słowem „rozwój” znacznie rozszerzył wachlarz działań w projektach dotyczących współpracy i możliwości realizacji szerszego zakresu celów operacji, nie wykluczając jednocześnie budowy lub przebudowy infrastruktury.

 

W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2010 r. przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, w których ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów nadano radcy prawnemu i adwokatowi prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. W związku z powyższym, celowe było dokonanie zmiany w § 13 ust. 3 rozporządzenia zmienianego (§ 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego) przez uzupełnienie tego przepisu o wskazanie także radcy prawnego i adwokata jako uprawnionych do sporządzania takich poświadczeń. Jest to jednocześnie zmiana, której dokonuje się w pozostałych rozporządzeniach dotyczących PROW 2014–2020.

 

Zapisano równiż, iż „Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o przyznanie pomocy w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez LGD albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.” Umożliwienie dołączania kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez LGD jest słusznym rozwiązaniem, ujednolicającym jednocześnie takie podejście z innymi działaniami podejmowanymi przez LGD jak chociażby w funkcjonowaniu.

Usunięto zobowiązania wynikającego z § 20 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego (§ 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego) oraz zmianę § 22 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego (§ 1 pkt 5 rozporządzenia zmieniającego), w celu dostosowania obecnego brzmienia rozporządzenia do treści znowelizowanej ustawy (nowelizacja, która weszła w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 5) oraz rozporządzenia wydanego na jej podstawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, które regulują w sposób szczegółowy kwestię wyboru wykonawcy zadań przewidzianych do realizacji operacji finansowanych w ramach Programu.

 

W § 20: a) w ust. 1 uchyla się pkt 4, 6 i 7, b) w ust. 2 usunięto wyrazy: 6) spełnienia warunków, o których mowa w art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013.

Usunięcie pkt 4,6 i 7 ma charakter porządkowy i dostosowujący do obecnie istniejących przepisów prawnych  i jest pozytywną zmianą dla beneficjantów poddziałania.

W § 22:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1) zrealizowały operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniosły związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy zostały wezwane do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 24 ust. 1 lub 2 – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymał brzmienie:

„b) zgodnie z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,”.

Oprócz wyżej opisanych zmian uchyla się pkt 6 i 7 w § 20 ust. 1 rozporządzenia, dotyczące zobowiązań LGD uczestniczącej w realizacji operacji, które mogą być zawarte w umowie o przyznaniu pomocy. Uchylenie pkt 6, który dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 59 ust. 8 rozporządzenia 1305/2013, jest zmianą wyłącznie techniczną, ponieważ warunek ten jest powieleniem warunku określonego w § 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Natomiast uchylenie pkt 7, tj. przedkładania sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy, jest uzasadnione, ponieważ wszystkie informacje, które przewidziane są w tym sprawozdaniu, są zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność składanych przez beneficjentów i nie ma potrzeby powielania tych danych. Ponadto rezygnacja z wymogu przedkładania przez beneficjentów tego sprawozdania uprości proces realizacji operacji.

 

W celu ułatwienia beneficjentom realizacji operacji, w tym najpełniejszego wykorzystania środków finansowych przyznanych na ich realizację, zaproponowano wprowadzenie zmiany polegającej na umożliwieniu beneficjentom dokonania płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub usunięcia braków w tym wniosku dokonanego w wyniku otrzymania z samorządu województwa wezwania do ich usunięcia. Do tej pory beneficjenci mogli dokonać tych płatności maksymalnie przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty. Rozwiązanie to znalazło odzwierciedlenie w § 1 pkt 5 projektowanego rozporządzenia.

Dotychczasowe regulacje dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji powinny mieć nadal zastosowanie do umów zawartych przed 18 stycznia 2017 r. czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5), co reguluje projektowany § 3.

 

Wprowadzenie powyższych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

[Opracowano na podstawie uzasadnień 

do wprowadzania zmian do ww Rozporządzenia]

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl