LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

XVIII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER

W skrócieSpotkanie odbyło się 2 lipca 2021 w formule wideokonferencji. Przewodniczący GTL Piotr Sadłocha otworzył spotkanie i poinformował, że w spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędów Marszałkowskich reprezentujących instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie założeń zmiany ustawy o RLKS – LEADER w nowej perspektywie finansowej przez przedstawicieli Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jako pierwsza zabrała głos pani Beata Rodak, naczelniczka Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, która zaprezentowała projekty zmian odnoszące się do artykułu 16 ustawy w zakresie wsparcia przygotowawczego w ramach PROW 2014–2020 na stworzenie nowych LSR, które będą realizowane w kolejnej perspektywie 2021–2027. Zgodnie z zapisami, strategie wielofunduszowe nie będą obejmowały Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na lata 2021–2027.

 

Celem zmian jest umożliwienie jak najszybszego ogłoszenia i przeprowadzenia wspólnego dla EFRROW oraz innych funduszy (z wyłączeniem EFMRA) wyboru nowych LSR.

 

W ramach planowanych zmian między innymi dodano przepisy o możliwości zdalnego przeprowadzania posiedzeń rady LGD oraz komisji wybierającej LSR, zmodyfikowano warunki wyboru LSR, w tym dokonano rozgraniczenia na warunki dostępu i kryteria wyboru, zrezygnowano z określenia minimalnej liczby punktów umożliwiającej wybór LSR oraz z warunkowego wyboru LSR, wprowadzono nowe przedsądowe procedury odwoławcze oraz zmodyfikowano zakres uzupełnień oraz możliwych zmian we wniosku o wybór LSR, zakres elementów jakie zawiera umowa ramowa oraz warunki udzielania wsparcia przygotowawczego. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia poszczególnych zmian przedstawia prezentacja znajdująca się w plikach poniżej.

 

Z kolei pan Łukasz Tomczak Zastępca Dyrektora Departamentu omówił zasady podziału środków w RLKS w nowym okresie programowania z uwzględnieniem województw wielofunduszowych. W Planie Strategicznym WPR planowanych jest 8% środków na LEADERa. W nowej perspektywie finansowej pula środków dostępnych w ramach WPR jest mniejsza. W związku z powyższym, według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków nie wystarczy, tak jak to jest obecnie, na pokrycie całej Polski lokalnymi strategiami rozwoju, a jedynie na około 80%. Jednakże RLKS daje możliwość wykorzystania na obszarach wiejskich większej ilości środków.

 

Następnie uczestnicy posiedzenia zostali zaproszeni do zadawania pytań dotyczących wsparcia przygotowawczego. Pani Dyrektor Joanna Gierulska uczestniczyła w dyskusji odpowiadając na pytania uczestników.

 

W drugiej części spotkania pani Małgorzata Kramarz i dr Leszek Leśniak przedstawili wyniki badania przeprowadzonego przez partnera KSOW — fundację Idealna Gmina. Badanie, zrealizowane w ramach projektu pod tytułem „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”, miało na celu ocenę skuteczności oddziaływania lokalnych grup działania na rozwój obszarów wiejskich poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych i krajowych sieci LGD. Pani Kramarz podziękowała departamentowi Wspólnej Polityki Rolnej za poparcie realizacji przedsięwzięcia oraz lokalnym grupom działania i jednostkom regionalnym KSOW za udział w badaniu.

 

Dr Leszek Leśniak zaprezentował wnioski wypływające z badania oraz na podstawie analizy zgromadzonego materiału badawczego zdefiniował 12 rekomendacji. Po wysłuchaniu informacji uczestnicy byli zachęcani do wypowiedzi. Na zakończenie, pani Kramarz zwróciła się z prośbą o zorganizowanie debaty z przedstawicielami LGD na temat wniosków i rekomendacji wynikających z raportu końcowego z realizacji badania.

 

Podsumowując posiedzenie przewodniczący GTL zaapelował do lokalnych grup działania i samorządów województw aby rozważyli i przemyśleli do końca sierpnia bieżącego roku decyzje o wdrażaniu RLKS, jeśli chcą zabezpieczyć 100% pokrycia swojego województwa lgd.

 

Źródło: KSOW

 

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl