LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Jak PROW 2014-2020 zmienił obraz wsi? — badanie

ZapowiedziW odpowiedzi na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, a przede wszystkim — określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, partner KSOW - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi badania służące określeni stanu i zmian dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu poprawy jakości życia PROW 2014-2020 oraz roli tych środków we wspieraniu zmian.

 

W ramach prowadzonego badania realizowane są poniższe zadania:

  1. studium literatury przedmiotu z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  2. konstrukcja zestawu cech diagnostycznych opisujących poszczególne komponenty (łady) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. pomiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dla lat 2012 i 2019 oraz przedstawienie zróżnicowania regionalnego i lokalnego badanego zjawiska; pomiar przeprowadzony zostanie dla trzech ładów tj. gospodarczego, społecznego i środowiskowego;
  4. określenie relacji pomiędzy ładami w celu zobrazowania kierunku i siły powiązań występujących między nimi;
  5. ukazanie zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Polski;
  6. ocena wpływu realizacji działań PROW 2014-2020 na poszczególne komponenty rozwoju zrównoważonego;
  7. określenie relacji zależności między poziomem pozyskanych środków PROW 2014-2020, a poziomem rozwoju zrównoważonego (tutaj poszczególne składowe);
  8. przeprowadzenie 4 studiów przypadku (case study);
  9. sformułowanie rekomendacji i wniosków dla realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2021 roku.

Groningen Owce

 

Zakres badań dotyczy obszarów wiejskich Polski. Ich podmiotem są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Badaniami objęte zostaną 2172 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie lub obszary wiejskie w ich granicach, z uwzględnieniem, że tam gdzie przesłanki merytoryczne i dostępność danych statystycznych nie pozwala na ocenę na poziomie obszarów wiejskich, badania uwzględniają również dane dla miast (dotyczy to między innymi finansów lokalnych).

 

W badaniu uwzględnione zostaną środki pozyskane przez gminy i ich jednostki organizacyjne w ramach  PROW 2014-2020 na realizację działań: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) oraz Inicjatywy Leader (poddziałanie 19.2). Do badania włączonych zostanie około 7000 projektów realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej

 

Wyniki badań będą dostępne niebawem w formie monografii naukowej, udostępnione między innymi na naszym portalu.

 

Po więcej informacji na temat projektu w ramach którego prowadzone są wyżej opisane badania, zapraszamy do jego opisu, znajdującego się na naszej stronie.

 

Źródło: KSOW

 

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl