LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

XX posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER — przeczytaj o spotkaniu!

11 marca 2022 roku odbyło się, zorganizowane w formule online XX posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER. Zapraszamy do zapoznania się ze skrótową relacją z niego, osoby zainteresowane odsyłając do materiałów udostępnionych w ramach posiedzenia, dostępnych w plikach pod artykułem.

 

Spotkanie rozpoczął przewodniczący GTL Piotr Sadłocha, przedstawiając program, według którego przebiegało posiedzenie.

 

Jako pierwsza głos zabrała pani Beata Rodak, naczelniczka Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zaprezentowała temat Struktura i wymagania dotyczące LSR w nowym okresie programowania. Na wstępie, pani Rodak odniosła się do wsparcia przygotowawczego i reprezentacji sektora publicznego w związku ze stanowiskiem KE. Następnie przeszła do szczegółowego omówienia struktury LSR, wskazując co musi zawierać dokument — tj. stronę tytułową, spis treści oraz rozdziały składające się z charakterystyk partnerstwa lokalnego, obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR, partycypacyjnego charakteru LSR, analizy potrzeb i potencjału LSR, spójności, komplementarności i synergii, celów i wskaźników, sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobów ustanawiania kryteriów wyboru. Końcowe rozdziały dokumentu, według wypowiedzi Pani Rodak, muszą obejmować plan działania, budżet LSR oraz monitoring i ewaluację.

 

Następnie głos zabrał pan Łukasz Tomczak, zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  który przedstawił wsparcie przygotowawcze. Na początku wystąpienia, pan Tomczak wspomniał, iż w najbliższym tygodniu urzędy marszałkowskie otrzymają niezbędną dokumentację (WOPP, UOPP, WOP) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Planowany termin zakończenia naboru wniosków o wsparcie we wszystkich województwach to 29 kwietnia 2022 roku. Na maj zaplanowano proces ich rozpatrywania, natomiast z początkiem czerwca, ruszy podpisywanie umów przyznania pomocy — tak aby LGD, mając przyznaną pomoc mogły realizować swoje strategie. Przy czym, jak podkreślił pan Tomczak przegotowywanie strategii może nastąpić wcześniej, przez podpisaniem umów. Nabór będzie ogłoszony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, trwał natomiast będzie od 14 do 30 dni.

 

W dalszej części, pani Rodak zapoznała uczestników posiedzenia z Warunkami dostępu, które określone są w ustawie o RLKS. Pani naczelniczka omówiła strukturę załącznika nr 2, który zawiera zarówno wymagania dotyczące tworzenia i funkcjonowania LGD, jak i wymagania w zakresie spójności przestrzennej oraz liczby mieszkańców objętych LSR. W złączniku zawarto także wymagania wynikające z art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060 oraz wymagania w zakresie wsparcia finansowego.

W drugiej części spotkania pani Rodak odniosła się do Kryteriów wyboru LSR, które znajdują się w załączniku nr 5 i dzielą się na bloki tematyczne:

  • charakterystyka LSR,
  • doświadczenie LGD ,
  • kryteria społeczno-gospodarcze.

 

Pani naczelniczka omówiła także  znaczenie kryteriów wyboru. Następnie odniosła się do RLKS-u w regionach, przedstawiając, że sześć województw jest w grupie tzw. monofunduszowych natomiast wielofunduszowych — dziesięć. Na koniec posiedzenia zaprezentowała podział środków w odniesieniu do liczebności wiejskiej, zamieszkałej na obszarze objętym LSR.

 

Źródło: KSOW

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl