LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Szkolenia dla LGD

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaplanował w pierwszym półroczu 2012 roku 6 szkoleń kierowanych dla potrzeb Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.  

 

Tematyka, zakres oraz terminy szkoleń:

 1. „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą”, 21 – 23. 03.2012 r. /możliwa kolejna edycja/
 2. „Wiedza i umiejętności podstawą dobrej organizacji pracy Biura LGD”, - szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników biur LGD, 02 – 04.04.2012 r.
 3. „Zasady podejmowania działalności gospodarczej jako lokalny organizator turystyki”, 11 – 13.04.2012 r.
 4. „Rozwój lokalnych środowisk w oparciu o ideę ekonomii społecznej”, 14 – 16.05.2012 r.
 5. „Monitoring oraz ewaluacja mid-term elementami kontroli prawidłowej realizacji LSR w LGD”, 09 – 11.05.2012 r.1.
 6. „Budowa i komercjalizacja sieciowych produktów turystyki wiejskiej”, 18 – 20.06.2012 r.

1. „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą”, termin realizacji: 21 – 23. 03.2012r.

Szkolenie trzydniowe adresowane było do członków Zarządu i pracowników biura LGD. Tematyka obejmowała wykłady z zakresu m.in. nowoczesnych teorii zarządzania organizacją; kultury organizacji i jej szczególnej roli w partnerstwie trójsektorowym jakim jest lokalna grupa działania; strategii rozwoju organizacji w kontekście planowanych zmian w nowym okresie programowania 2014-2020; metod aktywizacji członków poprzez indywidualizację zadań i wyznaczanie ról. W ramach szkolenia zaplanowane zostały dwa bloki warsztatowe na temat: analiza potencjału organizacji typu partnerstwo trójsektorowe jakim jest lokalna grupa działania oraz założenia do strategii rozwoju organizacji typu partnerstwo trójsektorowe jakim jest lokalna grupa działania, w kontekście  planowanych zmian w podejściu LEADER, w  nowym okresie programowania 2014-2020. Przewidujemy również wizytę studyjną do jednej z małopolskich LGD.

2. „Wiedza i umiejętności podstawą dobrej organizacji pracy Biura LGD”- szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników biur LGD; termin realizacji: 02 – 04.04.2012r.

Szkolenie trzydniowe przeznaczone dla pracowników nowozatrudnionych oraz dla posiadających krótki staż pracy w biurach LGD. Tematyka szkolenia będzie obejmowała niezbędne informacje o idei i zasadach funkcjonowania podejścia Leader, podstawowych aktach prawnych w tym zakresie, podstaw organizacji biura w organizacji typu partnerstwo trójsektorowe. Omówiony zostanie również podstawowy dokument (LSR) wyznaczający zadania i sposób ich realizacji w LGD, jak również zasadność monitoringu i ewaluacji LSR.

3. „Zasady podejmowania działalności gospodarczej jako lokalny organizator turystyki”, 
termin realizacji: 11 – 13.04.2012r.

Szkolenie trzydniowe adresowane będzie do członków i pracowników lokalnych grup działania, w tym  absolwentów szkół rolniczych, klas o profilu organizator turystyki wiejskiej oraz osób zainteresowanych działalnością gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej. Tematyka szkolenia będzie obejmowała zagadnienia związane z podstawami prawnymi tworzenia podmiotów (lub podejmowania przez już istniejące) prowadzących działalność jako organizator turystyki, komunikacji interpersonalnej, wykorzystania lokalnego potencjału do wzbogacania oferty turystycznej, a także zagadnień specyficznych związanych z pokonywaniem barier we współpracy rolników i innych podmiotów, których działalność może zostać włączona do sieci produktowej.

4. „Rozwój lokalnych środowisk w oparciu o ideę ekonomii społecznej”, 
termin realizacji: 14 – 16.05.2012r.

Szkolenie trzydniowe adresowane będzie do przedstawicieli organizacji pozarządowych, w szczególności Lokalnych Grup Działania oraz innych instytucji – zajmujących się rozwojem lokalnym i inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność, a także przedsiębiorców czy mieszkańców wsi zainteresowanych zakładaniem przedsiębiorstw społecznych. Tematyka szkolenia będzie obejmowała podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej: genezę i definicję ekonomii społecznej, rodzaje (formy prawne) podmiotów społecznych, źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej, aspekty prawne i uwarunkowania prowadzenia działalności przez podmioty społeczne, przykłady dobrych praktyk. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z „ekonomizacją” działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe (LGD) oraz funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych – jako form aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi.  W ramach pokazania dobrych praktyk  planowana jest wizyta studyjna w przedsiębiorstwach społecznych lub/i organizacjach pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.

5. „Monitoring oraz ewaluacja mid-term elementami kontroli prawidłowej realizacji LSR w LGD”, 
termin realizacji: 09 – 11.05.2012r.

Szkolenie trzydniowe adresowane jest do przedstawicieli, członków i pracowników lokalnych grup działania. Tematyka szkolenia będzie obejmowała niezbędne zagadnienia z zakresu zaplanowania i przeprowadzenia procesu ewaluacji LSR przez LGD lub jednostkę zewnętrzną, w tym m.in.: określania celów ewaluacyjnych, doboru pytań ewaluacyjnych, poprawności metodologii prowadzenia badań (narzędzia, dobór próby, kwestionariusze), analizy zebranych wyników, sporządzania raportów z oceny. Wszystkie informacje przekazywane w kontekście ich wykorzystania przez LGD w trakcie prowadzenia ewaluacji. W trakcie szkolenia planuje się przeprowadzenie zajęć praktycznych pozwalających zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

6. „Budowa i komercjalizacja sieciowych produktów turystyki wiejskiej”, 
termin realizacji: 18 – 20.06.2012r.

Szkolenie trzydniowe, adresowane do przedstawicieli lokalnych grup działania, stowarzyszeń agroturystycznych i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, samorządów terytorialnych i instytucji kultury, organizacji pozarządowych, a także właścicieli gospodarstw agroturystycznych i usługodawców innych niż tylko kwatero dawcy i do doradców rolnych. Organizatorzy zakładają, że uczestnicy szkolenia będą posiadać minimum wiedzy z zakresu działalności gospodarczej w zakresie turystyki i minimum doświadczenia w świadczeniu usług turystycznych, organizowaniu działalności turystycznej i około turystycznej, a także wyrażają gotowość do spełnienia wymogów jakie stawiają organizatorzy szkolenia.

 

Celem warsztatów prowadzonych w ramach szkolenia jest:

 1. poszerzenie wiedzy z zakresu budowy produktu w turystyce wiejskiej,
 2. podnoszenie jakości świadczonych usług z zakresu agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich,
 3. zrozumienie zależności pomiędzy poziomem jakości świadczonych usług a promocją obszaru,
 4. doskonalenie umiejętności współpracy w ramach partnerstwa na rzecz  budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej.

Warsztaty stworzą również warunki do wymiany doświadczeń i wpłyną na kształtowanie skutecznego i efektywnego współdziałania ludzi i różnych podmiotów w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z przykładami produktów sieciowych turystyki wiejskiej zainicjowanych i wdrażanych przez lokalne grupy działania. Perspektywicznym celem szkolenia jest wywołanie procesów służących współpracy w lokalnych środowiskach i budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej.

Wszystkie przedstawione szkolenia realizowane będą w siedzibie CDR O/Kraków ul. Meiselsa 1, jako szkolenia trzydniowe połączone z warsztatami oraz wyjazdem studyjnym.

Koszt uczestnictwa w każdym szkoleniu obejmującym 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych o standardzie ***, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty dydaktyczne oraz wyjazd  studyjny dla jednej osoby wyniesie 990,00 zł brutto. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zgłoszenie się, co najmniej 25 uczestników.

 

Składniki kosztorysu na 1 osobę przy uczestnictwie 25 osób:

Koszt brutto zł

 • Noclegi                                              195,00

  Wyżywienie                                       216,00

  Materiały szkoleniowe                          37,00

  Koszty dydaktyczne                             418,00

  Wizyta studyjna                                 124,00

 

Informacji udziela:

Pan Klaudiusz Markiewski, Kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tel. 12 424 05 26, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kladiusz Markiewski

CDR O/Kraków

 

<--Wstecz

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl