Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e- learning pt. „Aspekty prawne i podatkowe w podejmowaniu i prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 24 – 26 lutego 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 18 – 19 lutego 2014 r. szkolenie pod tytułem „Myślenie projektowe zgodne z założeniami nowego okresu programowania”. 

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy nowozatrudnionych doradców lub o krótkim stażu pracy zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w warsztatach wystarczy znajomość zakresu działalności ODR i ogólna wiedza z zakresu  rozwoju obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 7-14.02.2014 r. w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe pod nazwą: Idee innowacji, transferu wiedzy i współpracy w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Projekt FARMLAND  -  "Farm Activities for Rural Model Learning And Nature Didactics" jest wdrażany w ramach Programu UE  "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.  Projekt  trwa  24 miesiące, od listopada 2013 r. do października 2015 r. i jest prowadzony przez konsorcjum 6 partnerów z 5 krajów UE.

Definicje „dobrej praktyki” przyjęte w różnych krajach są różne w zależności od obowiązującego prawa, odmiennej sytuacji ekonomicznej i politycznej, różnic w kulturze i doświadczeniach. Na ogół mianem dobrych praktyk określamy projekty innowacyjne, które zostały z powodzeniem zrealizowane, stanowią praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów i przynoszą określone, pozytywne rezultaty. Są możliwe do zastosowania przez inne podmioty.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizowało w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pilotażowe szkolenie dla 33 doradców rolnych w zakresie rozwoju marketingu bezpośredniego, związanego w szczególności ze sprzedażą bezpośrednią na lokalnych targowiskach.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu Przedsiębiorczość wiejska

Życzymy miłej lektury.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią czwartego w 2013 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował I edycję szkolenia pt.: „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.

Szkolenie odbyło się metodą blended learning. Program obejmował zajęcia on-line  oraz część warsztatową, która miała miejsce w Krakowie w dniach 17 – 18.12.2013 r.

 

Sieć zagród edukacyjnych to sieć wspierająca gospodarstwa prowadzące działalność edukacyjną adresowaną do dzieci i młodzieży, umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie poprzez analizę indywidualnych praktyk. Właśnie taka idea przyświecała organizacji I Ogólnopolskiego Zlotu Zagród Edukacyjnych, który odbył się 28 i 29 listopada 2013 r. w Łodzi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 18.12.2013 r. – 8.01.2014 r., w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe pod nazwą: Fundusze Unijne oraz inne instrumenty finansowe wspierające rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym pt. „Powiązania strukturalne pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowanym do nauczycieli szkół rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym  pt. „Powiązania strukturalne pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowanym do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie podejmując inicjatywę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby, w sprawie rozwoju spółdzielczości na wsi przyjęło zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w imieniu której działa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na realizację badania pod nazwą „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych”. Konferencja finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.