czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Gospodarstwa opiekuńcze, czyli innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wchodzi w decydują fazę. W dniach od 4 września do 11 października 2017 zorganizowano 16 seminariów wojewódzkich, w czasie których interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych mieli okazję zapoznać się z koncepcją ich rozwoju w Polsce.

Głównym celem seminariów była wymiana wiedzy. Równie istotna, co prezentacja wspomnianej koncepcji była otwarta dyskusja pozwalająca na skorzystanie z doświadczenia osób, które na co dzień zajmują się kwestią zapewnienia opieki na poziomie lokalnym i regionalnym. Dzięki temu możliwe będzie dopracowanie koncepcji gospodarstw przygotowanej przez CDR O/Kraków. Seminaria wojewódzkie pozwoliły także na pozyskanie nowych partnerów i rozbudowę sieci współpracy na rzecz tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce.


2.2
Seminaria odbywały się 16 miastach będących siedzibami Urzędów Marszałkowskich. Wzięli w nich udział interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych, w tym w szczególności przedstawiciele: władz regionalnych (marszałkowie województw, reprezentanci Zarządów Województw), władz lokalnych (wójtowie, radni, pracownicy urzędów gmin), pomocy społecznej (pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej), Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Lokalnych Grup Działania, doradcy rolniczy oraz doradcy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR). Łącznie na spotkaniach w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” mieliśmy okazję gościć ponad 500 osób.


3
Gospodarstwa opiekuńcze są innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na połączeniu rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych na poziomie lokalnym. Jego implementacja w Polsce jest dużym wyzwaniem, które wiąże się z koniecznością poszukiwania odpowiednich form prawnych i organizacyjnych dla gospodarstw opiekuńczych, potrzebą określenia źródeł ich finansowania oraz sposobu działania. W związku z tym dyskusja na większości spotkań była bardzo burzliwa, ale zarazem niezwykle konstruktywna. Dzięki seminariom zidentyfikowano bariery dla tworzenia gospodarstw opiekuńczych w każdym regionie oraz zaproponowano sposoby ich przezwyciężania.


4
Informacje i wiedza zebrane w czasie seminariów wojewódzkich zostaną wykorzystane w dalszych działaniach CDR O/Kraków. Przygotowany zostanie raport z badań ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród uczestników seminariów. Analiza danych pozwoli na ocenę potencjału samorządów do współpracy z władzami centralnymi, organizacjami pozarządowymi, doradztwem rolniczym oraz oczywiście z samymi rolnikami na rzecz rozwoju usług społecznych w gospodarstwach rolnych. Efekty wymiany wiedzy podsumowane zostaną także w drugiej publikacji dotyczącej możliwości tworzenia gospodarstw opiekuńczych w ramach podmiotów ekonomii społecznej. Ta forma prawna wydaje się szczególnie interesująca ze względu na możliwość współpracy pomiędzy samorządami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi na rzecz świadczenia usług społecznych. Za duży sukces projektu należy uznać pozyskanie nowych partnerów, z którymi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie będzie współpracować na rzecz powstawania gospodarstw opiekuńczych.


1

5Dokumenty do pobrania:

Konrad Stępnik - Możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych - pobierz

Konrad Stępnik - Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce - pobierz

Józefina Król - Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych - pobierz

Więcej informacji o projekcie - zobacz


RTEmagicC baner ue 02.png
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsiheader bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi