Na Listę Produktów Tradycyjnych wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Przy czym, za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami i prowadzona jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W lutym br. na listę wpisane zostały kolejne produkty.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Produkcja żywności w zagrodzie edukacyjnejw terminie od 31.01 – 02.03.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych.

Kiełbasa piaszczańska (ChOG) jest 40 polskim produktem, którego nazwa i metoda produkcji została objęta ochroną w ramach unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (ChNP, ChOG).

„Kiełbasa piaszczańska” to kiełbasa z mięsa wieprzowego, peklowana na półmokro marynatą z wywaru ziołowego i soli kamiennej, grubo rozdrobniona o ścisłej konsystencji, w osłonce białkowej. W przekroju widoczne większe kawałki mięsa, wokół których zauważalny jest jaśniejszy farsz. Smak i zapach kiełbasy jest charakterystyczny dla ziół wchodzących w skład marynaty oraz wędzenia, wyraźnie wyczuwalny jest posmak jałowca.

Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:

  1. Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.
  2. Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz  uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, każdy przedsiębiorca, który produkuje, składuje, konfekcjonuje lub prowadzi obrót artykułami rolno-spożywczymi zobowiązany jest zgłosić tego rodzaju działalność gospodarczą (oraz zaprzestanie takiej działalności) do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę zgłaszającego. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności.