Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:

  1. Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.
  2. Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz  uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, każdy przedsiębiorca, który produkuje, składuje, konfekcjonuje lub prowadzi obrót artykułami rolno-spożywczymi zobowiązany jest zgłosić tego rodzaju działalność gospodarczą (oraz zaprzestanie takiej działalności) do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę zgłaszającego. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności.

W lipcu 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr  2017/1222 z dnia 26 czerwca 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych naw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę kiełbasa biała parzona wielkopolska ChOG, która stała się  39 polskim produktem chronionym na terytorium Unii Europejskiej. Specyfika „kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej” opiera się na szczególnych cechach jakościowych oraz renomie produktu. Wielkopolska zawsze słynęła z hodowli świń i produkcji na dużą skalę wieprzowiny, stąd przy wielu okazjach, takich jak wesela, chrzciny, prymicje, jubileusze, dożynki itp. przygotowywano wyroby z mięsa wieprzowego, wśród których wyjątkowym specjałem była „kiełbasa biała parzona wielkopolska”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Produkcja żywności w zagrodzie edukacyjnej” w terminie od 04.09 – 29.09.2017 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych. Celem ogólnym szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań produkcji żywności w gospodarstwie rolnym, w tym w zagrodzie edukacyjnej. Program obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem wytwarzania żywności i jej wprowadzaniem do obrotu, w tym żywieniem turystów w gospodarstwach agroturystycznych oraz sprzedażą produktów rolno-spożywczych. Wprowadzenie do tematu stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania zagród edukacyjnych w Polsce oraz przepisów prawnych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.

Środki spożywcze wprowadzane do obrotu muszą być oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.