Możliwości wsparcia w latach 2014-2020.

Opracowanie zawiera syntetyczny opis uwarunkowań w jakich funkcjonują młodzi rolnicy w Polsce oraz możliwości wsparcia zarówno w ramach I jak i II filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj całość.

Osiągnięcia LGD są wynikiem pracy całego Stowarzyszenia

Konferencja „Zmiana wywołana wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015 na obszarze LGD „Razem ku lepszej przyszłości”

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie informuje, że XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne będzie miało miejsce w  dniach 15 - 17 września 2015 r. w Korytnicy, województwo świętokrzyskie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 14, 15 i 28 lutego 2015 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniu dla sprzedawców.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 5 lutego br. szkolenie pn. "Płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe 2015 (oraz wybrane działania PROW 2014-2020)". Jest ono skierowane do doradców rolnych z prywatnych i państwowych jednostek doradczych.
Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe doradców rolnych dotyczące sprawnego wypełniania wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z kryteriami dostępu do tego działania jak również ze zmianami. Ponadto w trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane wybrane działania z PROW 2014-2020.
Informujemy, że rekrutacja na szkolenie została zakończona!

Kolejne osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą jednakże przesyłać pocztą tradycyjną, fax-em lub e-mailem (skan) potwierdzoną przez pracodawcę Kartę zgłoszenia uczestnictwa do Centrum Doradztwa Rolniczego
o/Kraków. Rekrutacja będzie prowadzona do 1 lutego 2016 r. Informacja o uruchomieniu kształcenia będzie przesłana uczestnikom pocztą elektroniczną.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

IMG 1276W dniach 6, 13 oraz 20 grudnia 2014 r. w Krakowie na Placu Nowym, historycznym miejscu targowym krakowskiego Kazimierza odbyła się przedświąteczna edycja Targów Prawdziwe Produkty. Targi nawiązują do historii i tradycji Placu Nowego, który od początku swojego istnienia spełniał rolę handlową, będąc również miejscem spotkań. Krakowski Oddział CDR włączył się w promocję zdrowej, tradycyjnej żywności organizując stoisko dla kilku wystawców.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 21 lutego 2015 r. (sobota) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedaży środków ochrony roślin. 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Życzymy miłej lektury!

Opracowanie zrealizowane przez specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie mające na celu określenie szans i uwarunkowań dla rozwoju współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji z nauki do rolnictwa, a także identyfikację oczekiwań rolników pod adresem nauki, ocenę stanu gotowości rolników do tworzenia partnerstw innowacyjnych (IGO), identyfikację barier dla tworzenia i funkcjonowania partnerstw innowacyjnych.

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią ostatniego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski. W numerze między innymi o podejściu LEADER w okresie programowania 2014-2020, poradniku dla LGD, jak napisać LSR oraz nowym, zatwierdzonym PROW na lata 2014-2020 -zobacz LEADERnewsletter.


 „Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa" – to tytuł opracowania zrealizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Do opracowania dołączone są trzy prezentacje. Całość traktujemy jako materiał pomocniczy dla doradców, którzy są zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

IMG 0843Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował w 2014 roku II edycje szkolenia on-line oraz warsztaty pod tytułem „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce” .

 

,,Rozwój marketingu bezpośredniego – perspektywy, szanse i zagrożenia rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce" to projekt zrealizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w okresie od 
05.09.2014 r. do 28.11. 2014 r.  w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych wyprodukowanych w gospodarstwie należy do jednych z najstarszych kanałów dystrybucji i form sprzedaży. W pewnym okresie została w Polsce praktycznie wyparta przez inne formy handlu. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej jest ona bardzo popularnym sposobem zwiększenia dochodów przez rolników. Zrealizowany projekt miał na celu przyczynić się do renesansu tej formy sprzedaży na gruncie polskim.

 

IMG 0602

W dniach 25-26 listopada 2014 r. w Krakowie miało miejsce szkolenie pn. „Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii" organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

kon 389W dniach 3 – 5 grudnia 2014 r. w Krakowie obyła się konferencja pt. „Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013" organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.