Czy szkolenie z myślenia projektowego po 10 latach korzystania przez Polskę z funduszy europejskich jest jeszcze konieczne? Okazuje się, że tak. A nawet więcej, jest nadal aktualne. W kontekście zapisów Strategii Europa 2020 i wyzwań, jakie stawia Unia Europejska przed każdym państwem członkowskim, zasady myślenia projektowego i logika interwencji, są podstawą tworzenia każdego programu, każdej operacji.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 26-28marca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: „Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników, do podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym rozwoju obszaru”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu blended - learning pt. „Zastosowanie innowacyjnych metod rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", skierowanym do pracowników zatrudnionych w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 22 lutego 2014 r. (sobota) organizuje jednodniowe szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 1, 2 i 8 lutego 2014 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin” przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin. 

W daniach od 25 stycznia do 9 lutego 2014 r. odbędzie się pierwszy "Karnawał smaków – Kraków, Małopolska". Organizatorem projektu jest Krakowska Izba Turystyki.
Celem projektu jest kreowanie, rozwój i komercjalizacja produktu markowego turystyki kulinarnej w okresie posezonu, aktywizacja i stworzenie platformy współpracy dla partnerów zainteresowanych  turystyką kulinarną w Małopolsce oraz propagowanie tradycji kulinarnych Małopolski, promocja produktów lokalnych, zdrowej żywności, wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych i rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e- learning pt. „Aspekty prawne i podatkowe w podejmowaniu i prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 24 – 26 lutego 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 18 – 19 lutego 2014 r. szkolenie pod tytułem „Myślenie projektowe zgodne z założeniami nowego okresu programowania”. 

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy nowozatrudnionych doradców lub o krótkim stażu pracy zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w warsztatach wystarczy znajomość zakresu działalności ODR i ogólna wiedza z zakresu  rozwoju obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 7-14.02.2014 r. w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe pod nazwą: Idee innowacji, transferu wiedzy i współpracy w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Projekt FARMLAND  -  "Farm Activities for Rural Model Learning And Nature Didactics" jest wdrażany w ramach Programu UE  "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.  Projekt  trwa  24 miesiące, od listopada 2013 r. do października 2015 r. i jest prowadzony przez konsorcjum 6 partnerów z 5 krajów UE.

Definicje „dobrej praktyki” przyjęte w różnych krajach są różne w zależności od obowiązującego prawa, odmiennej sytuacji ekonomicznej i politycznej, różnic w kulturze i doświadczeniach. Na ogół mianem dobrych praktyk określamy projekty innowacyjne, które zostały z powodzeniem zrealizowane, stanowią praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów i przynoszą określone, pozytywne rezultaty. Są możliwe do zastosowania przez inne podmioty.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizowało w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pilotażowe szkolenie dla 33 doradców rolnych w zakresie rozwoju marketingu bezpośredniego, związanego w szczególności ze sprzedażą bezpośrednią na lokalnych targowiskach.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu Przedsiębiorczość wiejska

Życzymy miłej lektury.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią czwartego w 2013 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował I edycję szkolenia pt.: „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.

Szkolenie odbyło się metodą blended learning. Program obejmował zajęcia on-line  oraz część warsztatową, która miała miejsce w Krakowie w dniach 17 – 18.12.2013 r.