LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD w dniu 3.08.2020 zorganizowała konferencję pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

W skrócieCelem konferencji była wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. W konferencji wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...

Przegląd Obszarów Wiejskich UE 29 - Osiągnięcia LEADER

ZapowiedziLEADER jest jedną z najdłużej działających, odnoszących największe sukcesy i popularnych inicjatyw w całej Europie.

W tym przeglądzie obszarów wiejskich UE bada się, w jaki sposób siedem zasad LEADER jest dziś interpretowanych przez ludzi, którzy byli głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER w społecznościach wiejskich w całej Europie.

Artykuły pokazują, w jaki sposób zasady działają w praktyce, w jaki sposób przynoszą wyniki i zapewniają trwałe działanie w czasie oraz w jaki sposób można je dostosować do nowych wyzwań i szans stojących przed obszarami wiejskimi.

EU Rural Review 29 LEADER achievements

Co czeka LEADERA – rozwój czy stagnacja?

ZapowiedziW najnowszym numerze biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska" (str. 32) można przeczytać artykuł Grzegorza Cetnera z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: Zbliża się nowe rozdanie środków pomocowych UE. Sytuacja pandemiczna zdaje się przykrywać ten ważny moment w funkcjonowaniu Unii, zarówno skalą problemu, jak i ilością przekazu medialnego i - co ważne – zapewne również będzie miała duży wpływ na wydatkowanie budżetu Wspólnoty.

 

biuletyn 2020 2

Osiągnięcia podejścia LEADER

Trzecie wideo trylogii na temat osiągnięć LEADER pokazuje, w jaki sposób LEADER wzmacnia społeczności wiejskie.​

Film wyprodukowany przez Punkt Kontaktowy ENRD we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania LEADER z Belgii, Czech i Hiszpanii.​

 

 

LGD w dobie pandemii - rozmowa z Panem Jarosławem Felczyński, Prezes LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

ZapowiedziZespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań rozpoczoł cyklu spotkań on-line w formie wywiadów i rozmów z osobami mającymi na co dzień wpływ na kształtowanie rozwoju wsi – liderami, przedstawicielami instytucji związanych z obszarami wiejskimi, przedsiębiorcami. Spotkania, organizowane są na platformie szkoleniowej CDR. Umożliwiają każdorazowo wzięcie udziału 25 osobom zainteresowanym daną tematyką. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie polegające na przesłaniu adresu e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie.

 

Czytaj więcej...

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 r.

ZapowiedziPrzedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:


- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl